სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა

სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (35 02 03) – 2018 წლის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი – სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტო

 

პროექტის აღწერა და მიზანი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ,   სოციალურად   დაუცველ,   მიუსაფარ   და   მიტოვების   რისკის   ქვეშ   მყოფ   ბავშვთა   ფიზიკური   და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია;

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება.

 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი   

სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით მიზნობრივი ჯგუფების უზრუნველყოფა

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 

1.

საბაზისო მაჩვენებელი – სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით უზრუნველყოფილია 9 800 ბენეფიციარი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით უზრუნველყოფილია 13 285 ბენეფიციარი;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 5-10%;

შესაძლო რისკები – სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა

 

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფოს ბიუჯეტის სრული ვერსიის გადმოწერა