ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დახმარების უზრუნველყოფა

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დახმარების უზრუნველყოფა

სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა (35 02 05)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი – სსიპ – ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი

 

პროექტის აღწერა და მიზანი              

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა, სამედიცინო და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, მათი თავშესაფრით და სხვადასხვა სერვისით მომსახურება;

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, ბენეფიციარებისათვის კომპენსაციის გაცემა;

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის, ხანდაზმულთათვის და მშობელთა მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთათვის  ღირსეული  ცხოვრების  პირობების  შექმნა,  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის, ფსიქოსამედიცინო რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა;

სახელმწიფო   ზრუნვის   ქვეშ   მყოფი   პირების   ინსტიტუციონალური   პატრონაჟი   −   მოვლა-პატრონობა,   კვება,

პირველადი სამედიცინო მომსახურება,  სარეაბილიტაციო ღონისძიებების განხორციელება.

 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი   

ადამიანით  ვაჭრობასთან  (ტრეფიკინგის)  დანაშაულთან  და  ოჯახში  ძალადობის  პრობლემასთან  დაკავშირებით საზოგადოებაში  ცნობიერების დონის ამაღლება;

ოჯახში   ძალადობის   მსხვეპლთა   მიერ   თავშესაფრით   სარგებლობის   უზრუნველყოფა;      ოჯახში   ძალადობის მსხვერპლთა მიმართ საინტეგრაციო პროგრამების განხორციელება.

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა და მშობელთა მზრუნველობამოკლებული ბავშვთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაძლიერება.

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 

1.

საბაზისო მაჩვენებელი – ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების  შედეგად ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევასთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი) მაჩვენებლის ზრდა 30%;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – საბაზისო მაჩვენებელი იქნება შენარჩუნებული;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – ± 5%;

შესაძლო რისკები – ცნობიერების დაბალი დონე

2.

საბაზისო მაჩვენებელი – ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმით ფონდის მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულების მაჩვენებელი არანაკლებ 90%; ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის   2017-2018   წლების   სამოქმედო   გეგმით   ფონდის   მიერ   აღებული   ვალდებულებების   შესრულების მაჩვენებელი არანაკლებ 90%;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – საბაზისო მაჩვენებელი იქნება შენარჩუნებული;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – ± 10%;

შესაძლო რისკები – შესაბამისი სამართლებრივი რეგულაციები

3.

საბაზისო   მაჩვენებელი   –   სახელმწიფო   ზრუნვის   ინსტიტუციურ   ფორმებში   მყოფი   ბავშვების   ალტერნატიულ ფორმებში (მინდობით  აღზრდა,  შვილად  აყვანა,  მცირე  საოჯახო  ტიპის  სახლი,  ნათესაური  მინდობით  აღზრდა) გადაყვანის პროცენტული მაჩვენებლის ზრდა 10%–ით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – საბაზისო მაჩვენებელი იქნება შენარჩუნებული;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – ± 3%;

შესაძლო რისკები – სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოძიებული ალტერნატიული ფორმების არასაკმარი რაოდენობა

4.

საბაზისო  მაჩვენებელი  –  შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  პირების  კულტურულ  ღონისძიებებში  ჩართვის მაჩვენებლის ზრდა 20 %–ით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – საბაზისო მაჩვენებელი იქნება შენარჩუნებული;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – ± 3%;

შესაძლო რისკები – ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობა

 

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფოს ბიუჯეტის სრული ვერსიის გადმოწერა