მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება

მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (35 02 02) – 2018 წლის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი – სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტო

 

პროექტის აღწერა და მიზანი              

მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობების, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის სოციალური პაკეტის, ლტოლვილთა-დევნილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული  მდგომარეობის  გაუმჯობესების  ხელშეწყობის  ფულადი  ბენეფიტების,  ორსულობის  და მშობიარობის, ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად;

შრომითი  მოვალეობის  შესრულებისას  დასაქმებულის  ჯანმთელობისათვის  ვნების  შედეგად  მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი   

მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისათვის სოციალური ტრანსფერის გაცემა.

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 

1.

საბაზისო მაჩვენებელი – სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 459 699 პირი, მათ შორის პენსიონერთა, შშმ პირთა და ბავშვთა რაოდენობა 50%);

მიზნობრივი მაჩვენებელი – შენარჩუნდება დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 2%;

შესაძლო რისკები – ნაკლები მიმართვიანობა

2.

საბაზისო მაჩვენებელი – მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური პაკეტით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 166 572 მათ შორის, 62.6% მამაკაცი, 37.4% – ქალი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი – შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 2%;

შესაძლო რისკები – ნაკლები მიმართვიანობა

3.

საბაზისო მაჩვენებელი – დევნილი, ლტოლვილი და ჰუმანიტარული სტატუსი მქონე პირები უზრუნველყოფილნი არიან შემწეობით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღები სულ 229 627 მათ შორის 46,1% მამაკაცი, 53,9% ქალი); მიზნობრივი მაჩვენებელი – შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 2%;

შესაძლო რისკები – ნაკლები მიმართვიანობა

4.

საბაზისო მაჩვენებელი – სპეციალიზებული დაწესებულებიდან ბავშვის ოჯახში დაბრუნების შემდეგ ბიოლოგიური

ოჯახები  უზრუნველყოფილნი  არიან  რეინტეგრაციის  შემწეობით  და  გაცემა  ხდება  დროულად  (რეინტეგრაციის შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა – 426);

მიზნობრივი    მაჩვენებელი    –    შენარჩუნდება    რეინტეგრაციის    შემწეობის    დროულად    გაცემის    მაჩვენებელი

(დაახლოებით 500);

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 5%;

შესაძლო   რისკები   –   ბიოლოგიური   ოჯახების   არასაკმარისი   მზაობა,   არაკეთილსაიმედო   ოჯახური   გარემო

ბავშვისთვის

5.

საბაზისო  მაჩვენებელი  –  ოჯახები  უზრუნველყოფილნი  არიან  დახმარებით  და  გაცემა  ხდება  დროულად  (11185

ბენეფიციარი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი – შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 2%;

შესაძლო რისკები – ნაკლები მიმართვიანობა, შობადობის კლება

6.

საბაზისო მაჩვენებელი – დასაქმებული ქალები უზრუნველყოფილნი არიან დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად

(მიმღები 1212 პირი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი – შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 2%;

შესაძლო რისკები – ნაკლები მიმართვიანობა, პროგრამის ცვლილება

7.

საბაზისო მაჩვენებელი – შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დაზარალებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან ზიანის ანაზღაურების დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღები 1000 პირი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი – შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 2%;

შესაძლო რისკები – ნაკლები მიმართვიანობა

8.

საბაზისო  მაჩვენებელი  –  სხვადასხვა  სოციალური  კატეგორიები  უზრუნველყოფილნი  არიან  საყოფაცხოვრებო სუბსიდიით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 27076 პირი, მათ შორის 34% მამაკაცი, 66% – ქალი); მიზნობრივი მაჩვენებელი – შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 2%;

შესაძლო რისკები – ნაკლები მიმართვიანობა

9.

საბაზისო მაჩვენებელი – მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები უზრუნველყოფილნი არიან ფულადი დახმარებით (1210

პირი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი – შენარჩუნდება გასაცემლით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 2%

 

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფოს ბიუჯეტის სრული ვერსიის გადმოწერა