ინფექციური დაავადებების მართვა

ინფექციური დაავადებების მართვა (35 03 02 06) – 2018 წლის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი – სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტო

 

პროექტის აღწერა და მიზანი              

მოსახლეობის გადამდებ დაავადებათა სტაციონარული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

ინფექციური   და   პარაზიტული   დაავადებების   მქონე   ავადმყოფთა   სტაციონარული   სამედიცინო   დახმარებით უზრუნველყოფა.

 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი   

ინფექციური   დაავადების   დიაგნოზით   ჰოსპიტალიზირებულ   ავადმყოფთა   შორის   ლეტალობის   მაჩვენებლის შემცირება;

ინფექციური სნეულებებით დაავადებული პირებისთვის ადეკვატური სტაციონარული მომსახურების მიწოდება.

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 

1.

საბაზისო მაჩვენებელი – ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებელი- 1,2%;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – არ აღინიშნება საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 3-4%;

შესაძლო რისკები – დაგვიანებული მიმართვიანობა

2.

საბაზისო მაჩვენებელი – უზრუნველყოფილია პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების 100% მომსახურება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 0-1%;

შესაძლო რისკები – არასრულყოფილი სტატისტიკური მონაცემები

 

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფოს ბიუჯეტის სრული ვერსიის გადმოწერა