ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა

ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა (35 03 02 11) – 2018 წლის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი – სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

 

პროექტის აღწერა და მიზანი

ჯანმრთელობის  შესახებ  მოსახლეობის  ცნობიერების  ამაღლების  მიზნით,  თამბაქოს  მოხმარების  კონტროლის გაძლიერება;

ჯანსაღი კვების  და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლება;

ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა;

C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა;

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და ნივთიერება დამოკიდებულების პრევენცია;

ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაცია და გაძლიერება.

 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი   

თამბაქოს   კონტროლის   მექანიზმის   გაძლიერება;   თამბაქოს   კონტროლის   შესახებ   საკანონმდებლო   აქტების იმპლემენტაციის უზრუნველყოფა;

თამბაქოს საკითხებზე მოსახლეობისა და პროგრამით განსაზღვრული კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება;

თამბაქოსაგან თავისუფალი დაწესებულებების რაოდენობის გაზრდა;

თამბაქოს  ცხელი  ხაზის  საშუალებით  თამბაქოს  საკითხებზე  კონსულტირებული  მოსახლეობის  მოცვის  მაღალი მაჩვენებელი;

თამბაქოსთვის  თავის  დანებების  კონსულტირების  პრინციპების  შესახებ  პჯდ  მედ.პერსონალის  ცოდნის  დონის გაზრდა;

მოსახლეობის    ცნობიერების    ამაღლება    C   ჰეპატიტის    პრევენციის,   ადრეული    გამოვლენისა    და    დროული მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ;

ჯანმრთელობის  საკითხების  მოსახლეობის  განათლება  და  ცნობიერების  ამაღლება;  სწორი  ქცევის  ფორმირების ხელშეწყობა;

ჯანმრთელობის  ხელშემწყობი  გარემოს  შექმნა,  რაც  მოსახლეობას  ჯანმრთელობის  განმსაზღვრელი  ფაქტორების უკეთესი კონტროლისა და მათი გაუმჯობესების საშუალებას მისცემს.

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 

1.

საბაზისო მაჩვენებელი – მოსახლეობის განათლების დონის ამაღლება ჯანსაღი ცხოვრების წესის თაობაზე; მოსახლეობის ინფორმირება C ჰეპატიტის პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ; ალკოჰოლის საკითხებზე მოსახლეობის ცნობიერების დონის ამაღლება; თამბაქოს კონტროლის მექანიზმის გაძლიერება; თამბაქოს საკითხებზე მოსახლეობისა და პროგრამით განსაზღვრული კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება; ჯანსაღი კვების შესახებ მოსახლეობის განათლების დონის ამაღლება; მოსახლეობის ცოდნის დონის ზრდა, რომელმაც იცის რეგულარული ფიზიკური აქტივობის რაობის შესახებ; ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების და მოწყვლადი ჯგუფების ცოდნის დონის ამაღლება პრობლემის დროული გამოვლენის და სრულყოფილი მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ; სოციალურ მუშაკთა და პირველადი ჯანდაცვის სამედიცინო პერსონალის ცოდნის დონის ამაღლება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 3-5%;

შესაძლო რისკები – თამბაქოს  ინდუსტრიის  მძლავრი  პრომოცია/ადვოკატირება  თამბაქოს  მავნებლობის  თაობაზე მოსახლეობის და გადაწყვეტილების მიმღები პირების განწყობების შესაცვლელად

 

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფოს ბიუჯეტის სრული ვერსიის გადმოწერა