დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (35 03 02 09) – 2018 წლის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი – სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

 

პროექტის აღწერა და მიზანი

ორსულთა   ეფექტიანი   პატრონაჟისა   და   მაღალკვალიფიციური   სამედიცინო   დახმარების   გეოგრაფიული   და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით შემდეგი სერვისების დაფინანსება: ანტენატალური მეთვალყურეობა, გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა, ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივ- ინფექციის/შიდსის და სიფილისის სკრინინგი, ორსულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე;

ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა.

 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი   

დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება;

ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება;

ანტენატალური ვიზიტით მოცვის გაზრდა;

საჭირო მედიკამენტებით ორსულთა  უზრუნველყოფის მოცვის გაზრდა.

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 

1.

საბაზისო  მაჩვენებელი  –  4  სრული  ანტენატალური  ვიზიტი  –  44071;  წლამდე  ასაკის  ბავშვთა  სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხლადშობილზე 8.6;

მიზნობრივი  მაჩვენებელი  –  სრული  ანტენატალური  ვიზიტით  მოცვის  მაჩვენებელის  ზრდა  10%;  ჩვილ  ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 1.5%;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 15%;

შესაძლო რისკები – არასრულად განხორციელებული ვიზიტები

2.

საბაზისო მაჩვენებელი – განხორციელდა 4.5 ათასზე მეტი ორსულის სკრინინგული გამოკვლევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი – რისკ ჯგუფის ორსულთა 70% ჩაუტარდა სკრინინგული კვლევა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 20%;

შესაძლო რისკები – ჰიპერდიაგნოსტიკა (პაციენტში დაავადების ან მისი გართულების მცდარი დადგენა)

3.

საბაზისო  მაჩვენებელი  –  ანტენატალურ  მომსახურების  ბენეფიციარ  ორსულ  ქალთა  93%-ს  ჩატარებული  აქვს სკრინინგი  B  და  C  ჰეპატიტზე,  სიფილისზე  და  აივ  ინფექცია/შიდსზე;  დედიდან  ბავშვზე  აივ–ინფექცია/შიდსის

გადაცემის მაჩვენებელი 1.7%; დედიდან ბავშვზე B ჰეპატიტის გადაცემის მაჩვენებელი 0.5 %-ზე ნაკლებია; მიზნობრივი მაჩვენებელი – წინა წლის სკრინინგული კვლევის მაჩენებელი შენარჩუნებულია ან ზრდადია; დედიდან ბავშვზე   აივ–ინფექცია/შიდსის   გადაცემის   მაჩვენებელი   0.5%-ზე   ნაკლებია;   დედიდან   ბავშვზე   B   ჰეპატიტის გადაცემის მაჩვენებელი 0.5%-ზე ნაკლებია;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 5-10%;

შესაძლო  რისკები  –  ორსულ  ქალთა  ცნობიერების  დონე,  ანტენატალური  მეთვალყურეობის  საჭიროების  შესახებ;

ინფექციების დიაგნოსტირების შემთხვევაში გარკვეულ ინფექციებზე (სიფილისი, C ჰეპატიტი) მკურნალობის ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა ან არაეფექტურობა. ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება ტესტ სისტემების მოწოდებაში და ა.შ)

4.

საბაზისო მაჩვენებელი – ჰიპოთირეოზზე,  ფენილკეტონურიაზე,  ჰიპერფენილალანინემიასა  და  მუკოვისციდოზზე

ახალშობილთა   და   ბავშვთა   სკრინინგის   კომპონენტის   ფარგლებში   გამოკვლეული   იქნა   55.9   ათასზე   მეტი ახალშობილი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – სკრინინგული კვლევით მოცვის ზრდა 10%;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 5%;

შესაძლო რისკები – მუკოვისციდოზის სკრინინგზე გეოგრაფიულად არათანაბარი ხელმისაწვდომობა

5.

საბაზისო  მაჩვენებელი  –  ახალშობილთა  სმენის  სკრინინგული  გამოკვლევა  ქ.  თბილისის  სამშობიარო  სახლებში ჩაუტარდა 23.0 ათასზე მეტ ახალშობილს;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – სკრინინგული კვლევით მოცვა საქართველოს მასშტაბით;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 2-10%;

შესაძლო  რისკები   –  საქართველოს   რეგიონებში   ახალშობილთა   სმენის   სკრინინგის   შესაბამისი   მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის და კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმწირე

6.

საბაზისო  მაჩვენებელი  –  მედიკამენტებით  უზრუნველყოფა-რკინის  პრეპარატების  მიმღებთა  რაოდენობა-  1003;

ფოლიუმის მჟავას მიმღებთა რაოდენობა -12 739; საკვები დანამატების მიმღები 6-23 თვის სოციალურად დაუცველი

ბავშვი – 778;

მიზნობრივი  მაჩვენებელი  –  ანტენატალური  სერვისის  მიმღებ  ორსულთა  100%  უზრუნველყოფილია  ფოლიუმის მჟავით;  რკინადეფიციტური ანემიის დიაგნოზის მქონე ორსულთა 80% უზრუნველყოფილია რკინის პრეპარატით. სოციალურად დაუცველი ოჯახების 6-23 თვის ასაკის ბავშვების 100% უზრუნველყოფილია მიკროელემენტების შემცველი საკვები დანამატით;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 20%;

შესაძლო  რისკები  –  სერვისის  მისაღებად  ტექნიკური  ბარიერების  არსებობა;  მიზნობრივი  კონტინგენტის/მათი

(ბავშვები) კანონიერი წარმომადგენლების ცნობიერების დაბალი დონე

 

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფოს ბიუჯეტის სრული ვერსიის გადმოწერა