ეპიდზედამხედველობის ქვეპროგრამა

ეპიდზედამხედველობის ქვეპროგრამა (35 03 02 03) – 2018 წლის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი – სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

 

პროექტის აღწერა და მიზანი              

რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე არსებული სჯდ ცენტრების მიერ ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის ფუნქციონირება;

მუნიციპალური    საზოგადოებრივი    ჯანდაცვის    ცენტრების    სამოქმედო    არეალზე    ეპიდზედამხედველობითი ღონისძიებების განხორციელება;

მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) პარაზიტული დაავადებების პრევენცია და კონტროლი;

ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი;

ვირუსული დიარეების კვლევა ქვეყანაში შერჩეული საყრდენი ბაზებიდან (ინფექციური პროფილის მქონე სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც მომსახურებას უწევს 0-14 წლის ასაკის ბავშვებს). ჰოსპიტალიზებულ ბავშვთა (0-14 წლის) ფეკალური სინჯების ლაბორატორიული კვლევა როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე;

გრიპის სეზონური გავრცელების პრევენციის ღონისძიებების დაგეგმვა (მ.შ. გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა) და განხორციელება.

 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი   

გადამდები  დაავადებების  დროულად  გამოვლენის  მაჩვენებლის  გაზრდა;  იმუნოპროფილაქტიკისათვის  საჭირო მასალის და აღჭურვილობის აუცილებელი მარაგით უზრუნველყოფის მონიტორინგი;

 

ლოჯისტიკისა და მონიტორინგის ეფექტური სისტემის დანერგვა;

მალარიის და სხვა პარაზიტული დაავადებების პროფილაქტიკისა და კონტროლის გაუმჯობესება;

ნოზოკომიური ინფექციების კონტროლი;

მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა;

გრიპის ეპიდზედამხედველობის გაუმჯობესება სენტინელური მეთვალყურეობის გზით.

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 

1.

საბაზისო  მაჩვენებელი  –  -რეგიონულ  და  მუნიციპალურ  დონეზე  არსებული  სჯდ  ცენტრების  100%-ის  მიერ ხორციელდება სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება და წარმოდგენა; ეპიდზედამხედველობის ერთიან სისტემაში ჩართულია და მონაწილეობს მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%; -საქართველოს ყველა რაიონში არსებობს ინფრასტრუქტურა და საშუალებები ვაქცინების, შრატების და ასაცრელი მასალების ცივი ჯაჭვის პრინციპის დაცვით შენახვისა და ლოჯისტიკის უზრუნველსაყოფად; -სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა ხორციელდება მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%- ის მიერ; -იმუნიზაციის მოდული დანერგილია სჯდ ცენტრების 100%-ში; -ეპიდზედამხედველობა წარმოებს ტუბერკულოზის კონტაქტირებულ პირთა აქტიური მოძიებისათვის (ერთ პაციენტზე – 4.0 კონტაქტი); -იმუნიზაციის სერვისის  მიმწოდებელ  დაწესებულებების  100%-ის  შეფასება,  პროგრამის  ჩართვისათვის  დადგენილი კრიტერიუმების დაკმაყოფილების თაობაზე;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 2%

2.

საბაზისო მაჩვენებელი – მალარიოგენულ ტერიტორიებზე (პოტენციურ კერებში) ინსექტიციდით დამუშავებული ტერიტორიების (საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი) პროცენტული წილი შეადგენს 95%-ს; მალარიის ადგილობრივი შემთხვევების რაოდენობა – 0;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 2-5%;

შესაძლო რისკები – ტექნიკური მიზეზი; შესასყიდი მასალების დეფიციტი ბაზარზე

3.

საბაზისო მაჩვენებელი – ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის სენტინელური ბაზების რაოდენობა

10%-ით გაზრდილია წინა წლის მაჩვენებელთან (7%) შედარებით;

მიზნობრივი  მაჩვენებელი  –  ნოზოკომიური  ინფექციების  ზედამხედველობის  სენტინელური  ბაზების  რაოდენობა გაიზარდა 20%-ით (2017 წელთან შედარებით); განისაზღვრა ყველა კლინიკის ბაზაზე ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი წამყვანი პათოგენები და მათი ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 5%;

შესაძლო   რისკები   –   სამედიცინო   დაწესებულებების   დაბალი   ინტერესი   (ცნობიერების   დაბალი   დონის   და პროგრამული დაფინანსების შეზღუდვის ( კონტროლი, რევიზია) რისკის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი

4.

საბაზისო მაჩვენებელი – მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს ბაზაზე;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – -მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს და დამატებით 1 ქალაქის  ბაზაზე;  -მიმწოდებელი  დაწესებულებების  მიერ  მოწოდებულია  ნიმუშების  დაგეგმილი  რაოდენობის არანაკლებ 75% როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მიზნით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 3-5%;

შესაძლო  რისკები  –  სამედიცინო  დაწესებულებების  დაბალი  ინტერესი  (ფინანსური  ინტერესის  არარსებობა  და

ცნობიერების დაბალი დონის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი

5.

საბაზისო მაჩვენებელი – საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული კლინიკური ნიმუშის არანაკლებ 95%-ში ჩატარებულია კონფირმაციული კვლევა გრიპის ვირუსზე;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 3-5%;

შესაძლო რისკები – ტექნიკური მიზეზი

 

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფოს ბიუჯეტის სრული ვერსიის გადმოწერა