სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში

სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (35 02 04) – 2018 წლის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი – სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტო

 

პროექტის აღწერა და მიზანი

„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შემდეგი შეღავათების  დაფინანსება:     მაღალმთიან  დასახლებაში  მუდმივად  მცხოვრები  პენსიონერებისათვის  დანამატი პენსიის 20%-ის ოდენობით; სოციალური პაკეტის მიმღებთათვის დანამატი სოციალური პაკეტის 20%-ის ოდენობით; დანამატი, მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე,   სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებულ სამედიცინო პერსონალზე (ექიმისთვის პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით). ასევე, აბონენტის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტის ანაზღაურება (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა).

 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი   

გაუმჯობესდება მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები ოჯახების სოციალური მდგომარეობა, მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პენსიონერები/სოციალური პაკეტის მიმღები პირები მიიღებენ სახელმწიფო გასაცემელს გაზრდილი ოდენობით.

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 

1.

საბაზისო  მაჩვენებელი  –  მაღალმთიან  დასახლებაში  მუდმივად  მცხოვრები  პენსიონერები/სოციალური  პაკეტის მიმღები პირები უზრუნველყოფილნი არიან დანამატით და გაცემა ხდება დროულად;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – შენარჩუნდება დანამატის დროულად გაცემის მაჩვენებელი;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 2%

 

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფოს ბიუჯეტის სრული ვერსიის გადმოწერა