დიაბეტის მართვის ქვეპროგრამა

დიაბეტის მართვის ქვეპროგრამა (35 03 03 02) – 2018 წლის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი – სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტო

 

პროექტის აღწერა და მიზანი

შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება;

სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება;

შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების შესაძლო გართულებების პრევენცია.

 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი   

პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა;

დიაბეტით გამოწვეული სპეციფიკური გართულებების შემცირება.

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 

1.

საბაზისო მაჩვენებელი – შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში: საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა საშუალოდ 903-მა დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა, რაც დაახლოებით 14% ზრდაა 2015 წელთან შედარებით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 20%;

შესაძლო რისკები – საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში

2.

საბაზისო მაჩვენებელი – სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით ისარგებლა 5400-ზე მეტმა პირმა, რაც მეტია მიზნობრივ მაჩვენებელზე;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 20%;

შესაძლო  რისკები  –  ჰიპერდიაგნოსტიკა,  პაციენტთა  რაოდენობის  დაუგეგმავი  ზრდა  არსებული  პროგრამული რესურსის ფარგლებში

3.

საბაზისო მაჩვენებელი – პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია მედიკამენტებით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 5%;

შესაძლო რისკები – მედიკამენტების მოწოდების ვადების დარღვევის გამო მოსალოდნელი წყვეტა

 

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფოს ბიუჯეტის სრული ვერსიის გადმოწერა