ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა

ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (35 03 02 10) – 2018 წლის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი – სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტო

 

პროექტის აღწერა და მიზანი

ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა;

ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება.

 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი   

ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა;

ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება.

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები

1.

საბაზისო მაჩვენებელი – სტაციონარული დეტოქსიკაციის კომპონენტის ფარგლებში ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა – 441;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – ოპიოიდების, სტიმულატორების და სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების, მოხმარებით გამოწვეული   ფსიქიკური   და   ქცევითი   აშლილობების   დროს   სააგენტოში   მომართული   პაციენტების   90% უზრუნველყოფილია სტაციონარული დეტქოსიკაციითა და პირველადი რეაბილიტაციით;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 20%;

შესაძლო რისკები – პროგრამაში ჩართვისთის არსებული ბარიერები (რიგითობა)

2.

საბაზისო მაჩვენებელი – ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა – 4400;

მიზნობრივი    მაჩვენებელი    –    ჩანაცვლებით    თერაპიაზე    მყოფი    პაციენტების    100%    უზრუნველყოფილია ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 20%;

შესაძლო რისკები – შესაძლო არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ქვეყნის მასშტაბით

3.

საბაზისო  მაჩვენებელი  –  ჩამანაცვლებელი   ფარმაცევტული   პროდუქტის   შესყიდვის   კომპონენტის   ფარგლებში მედიკამენტი შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით;

მიზნობრივი  მაჩვენებელი  –  ჩამანაცვლებელი  ფარმაცევტული  პროდუქტი  შესყიდულია  დაგეგმილი  რაოდენობის მიხედვით;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 2%;

შესაძლო რისკები – მიწოდების წყვეტის საშიშროება შესყიდული მედიკამენტის მოწოდების ვადების დარღვევის გამო

4.

საბაზისო მაჩვენებელი – ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის ტრანსპორტირება, შენახვა და გაცემის კომპონენტის ფარგლებში უზრუნველყოფილია მედიკამენტზე ხელმისაწვდომობა პროგრამაში მონაწილე დაწესებულებების მიხედვით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 2%;

შესაძლო რისკები – მიწოდების წყვეტის საშიშროება შესყიდული მედიკამენტის მოწოდების ვადების დარღვევის გამო

5.

საბაზისო მაჩვენებელი – ეფექტურობის შეფასების კომპონენტის ფარგლებში ხორციელდება ერთიანი სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება, სტატისტიკური საქმიანობის კოორდინაცია, ინფორმაციის დამუშავება და ინფორმაციული რესურსების შექმნა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 2%;

შესაძლო რისკები – ტექნიკური ხარვეზი

6.

საბაზისო მაჩვენებელი – ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში მკურნალობის პროცესში ჩაერთო 508 პაციენტი;

მიზნობრივი    მაჩვენებელი    –    საჭიროების    მქონე    პაციენტთა    100%    უზრუნველყოფილია    სტაციონარული მომსახურებით;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 20%;

შესაძლო რისკები – ჰიპერდიაგნოსტიკის გამო პაციენტთა რიცხვის დაუგეგმავი ზრდა

 

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფოს ბიუჯეტის სრული ვერსიის გადმოწერა