მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება პრიორიტეტულ სფეროებში

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება პრიორიტეტულ სფეროებში

მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (35 03 03) – 2018 წლის ბიუჯეტის ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი – სსიპ  – სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ  – საგანგებო  სიტუაციების  კოორდინაციისა  და გადაუდებელი დახმრების ცენტრი

 

პროექტის აღწერა და მიზანი

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა;

დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება;

თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა;

რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა;

სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება;

არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება და მოსახლეობის დაცვა ამ დაავადებებით გამოწვეული ფინანსური რისკებისგან,  მათთვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებებზე (მათ შორის პირველადი სამედიცინო მომსახურებები სასწრაფო–გადაუდებელ შემთხვევებში) ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით.

 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი   

ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების  მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება;

პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების უტილიზაციის გაზრდა.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები

 

1.

საბაზისო   მაჩვენებელი   –   ფსიქიკური   ჯანმრთელობის   პრობლემების   მქონე   მოსახლეობის   სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 555 პაციენტს;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 5%;

შესაძლო რისკები – პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა

2.

საბაზისო  მაჩვენებელი  –  პირველადი  ჯანმრთელობის  დაცვის  მომსახურების  უტილიზაციის  გაზრდა  –  სოფლის მოსახლეობა      უზრუნველყოფილია      ექიმის/      ექთნის      მომსახურებით,      ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ერთ სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობამ შეადგინა 4.0;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 5%;

შესაძლო რისკები – კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა

 

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფოს ბიუჯეტის სრული ვერსიის გადმოწერა