მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა

მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (35 03 01) – 2018 წლის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი – სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტო

 

პროექტის აღწერა და მიზანი              

ჯანმრთელობის  დაცვის  სერვისებზე  მოსახლეობის  ფინანსური  და  გეოგრაფიული  ხელმისაწვდომობის  გაზრდის მიზნით, გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული, გეგმური ქირურგიული მომსახურების, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიის უზრუნველყოფა; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკი, ვეტერანები და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი   

სახელმწიფოს  მიერ  მიღწეულია  სამედიცინო  სერვისებით  მოსახლეობის  უნივერსალური  მოცვა, მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით.

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 

1.

საბაზისო მაჩვენებელი – ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი (100 მოსახლეზე): 13,3; მიზნობრივი მაჩვენებელი – შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 20%;

შესაძლო რისკები – გაუთვალისწინებელი ეპიდემიები და კატასტროფები

2.

საბაზისო მაჩვენებელი – ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე – 3,9;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 20%;

შესაძლო რისკები – მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე

 

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფოს ბიუჯეტის სრული ვერსიის გადმოწერა