ტუბერკულოზის მართვის ქვეპროგრამა

ტუბერკულოზის მართვის ქვეპროგრამა (35 03 02 07) – 2018 წლის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი – სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტო

 

პროექტის აღწერა და მიზანი              

ტუბერკულოზის  ყველა  სავარაუდო  შემთხვევის  გამოკვლევა,  დაავადებულთა  ამბულატორიული  მომსახურება

(ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ);

ლაბორატორიული მართვა;

ფთიზიატრიული   სტაციონარული   დახმარების   ფარგლებში   დიაგნოსტიკური,   თერაპიული   და   ქირურგიული მომსახურება;

სენსიტიური    და    რეზისტენტული    ფორმების    მკურნალობა    (მ.შ.    მულტირეზისტენტული    ტუბერკულოზის მკურნალობა ახალი მედიკამენტებით და მკურნალობის მონიტორინგი);

ტუბერკულოზის         საწინააღმდეგო     მედიკამენტებით     უზრუნველყოფა,     მ.შ.     პირველი     და     მეორე     რიგის ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების შესყიდვა; მომსახურების სრულად ანაზღაურება;

ტუბერკულოზის    ავადობის,    სიკვდილიანობის    და    საზოგადოებაში    ინფექციის    გავრცელების    შემცირების უზრუნველყოფა;

 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი   

ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე პაციენტთა დამყოლობა;

ტუბერკულოზის პრევალენტობის შემცირება;

შემცირებული ახალი შემთხვევები;

ფილტვის ტუბერკულოზის ყველა ახლადგამოვლენილი შემთხვევის კონტაქტების ეპიდკვლევა სპეციალურად შემუშავებული კითხვარების  საშუალებით;

მგბ+ შემთხვევების ადრეული დიაგნოსტიკა, გამოვლენა და პასუხების დროული რეფერალის უზრუნველყოფა;

ყველა საკვლევი ნიმუშის/ნახველის ტრანსპორტირება აღებიდან 24 საათში;

პირველადი ლაბორატორიული კვლევა (ბაქტერიოსკოპიული და Gene Xpert)  ნახველის აღებიდან 3 დღის ვადაში;

ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა უზრუნველყოფა ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო პირველი და მეორე რიგის მედიკამენტებით.

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 

1.

საბაზისო   მაჩვენებელი   –   ტუბერკულოზის   პრევალენტობის   საბაზისო   მაჩვენებელი   96:100000   მოსახლეზე;

დაფიქსირდა  42  ათასზე  მეტი  ამბულატორიული  მომსახურების  შემთხვევა,  მომსახურება  გაეწია  21  ათასზე  მეტ პაციენტს;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 5%;

საჭირო გამოკვლებით, დიაგნოსტიკური საშუალებებითა და ხარისხიანი მედიკამენტებით პაციენტთა მოცვის ზრდა;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 5%;

შესაძლო რისკები – პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი

2.

საბაზისო მაჩვენებელი – უზრუნველყოფილია საკვლევი ნიმუშების დროული რეფერალი, მგბ+ შემთხვევების ადრეული დიაგნოსტიკა და გამოვლენა; პირველადი ლაბორატორიული კვლევა (ბაქტერიოსკოპიული და Gene Xpert) ნახველის აღებიდან 3 დღის ვადაში;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – ნახველის ლაბ. კვლევა ჩატარებულია არა უგვიანეს ნახველის აღებიდან მე-3 დღეს; ყველა საკვლევი ნიმუშის ტრანსპორტირება განხორციელებულია საკვლევი მასალის აღებიდან 24 საათში;

ცდომილების   ალბათობა   (%/აღწერა)   –   ლაბორატორიაში   კრიტიკული   შეცდომის   მაჩვენებელი   არ   აღემატება წელიწადში 0.2%-ს;

შესაძლო რისკები – ნახველის ლოჯისტიკის სისტემის გამართული ფუნქციონირება (მომსახურების მიწოდება წარმოებს შპს ,,საქართველოს ფოსტის” მიერ და არ არსებობს რისკების დაზღვევის მექანიზმი);- ლაბორატორიაში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების შენარჩუნებისა და მოზიდვის სირთულე (მოტივაციის დაბალი დონე)

3.

საბაზისო  მაჩვენებელი  –  სტაციონარული  მომსახურება  გაეწია  2  106  პირს  და  დაფიქსირდა  99.8  ათასზე  მეტი შემთხვევა;

მიზნობრივი    მაჩვენებელი    –    საჭიროების    მქონე    პაციენტთა    100%    უზრუნველყოფილია    სტაციონარული მომსახურებით;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 4%;

შესაძლო რისკები – მატერიალურ/ტექნიკური/ადამიანური რესურსის ნაკლებობა

4.

საბაზისო მაჩვენებელი – პენიტენციური დაწესებულებებისთვის ტუბერკულოზის მართვის მიზნით მედიკამენტების,

სხვა სახარჯი და დამხმარე მასალების შესყიდვა და გადაცემა: არ განხორციელდა (არ იყო მოთხოვნა);

მიზნობრივი   მაჩვენებელი   –   პენიტენციური   დაწესებულებები   უზრუნველყოფილი   იქნებიან   ტუბერკულოზის

მართვისთვის მედიკამენტებით, სხვა სახარჯი და დამხმარე მასალებით მოთხოვნის შესაბამისად;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 0%;

შესაძლო რისკები – პენიტენციური დაწესებულებების მხრიდან მოთხოვნის ნაკლებობა

5.

საბაზისო მაჩვენებელი – ამბულატორიული სექტორის ტუბსაწინააღმდეგო ერთეულებისა და პირველადი ჯანდაცვის ქსელში ტუბსაწინააღმდეგო აქტივობების ზედამხედველობა და მონიტორინგი სერვისის მიმწოდებელთა 100%-ში უზრუნველყოფილია; შესყიდული წამლებისა და პაციენტების მკურნალობისადმი სრული დამყოლობისათვის ფინანსური წახალისების შესახებ ანგარიშგება უზრუნველყოფილია 100%-ში; რეგიონის დონეზე DOT-ის დაგეგმვა და უზრუნველყოფის მონიტორინგი წარმოებს შემთხვევათა 100%-ში;

მიზნობრივი  მაჩვენებელი   –   ამბულატორიული   სექტორის   ტუბსაწინააღმდეგო   ერთეულებისა   და   პირველადი

 

ჯანდაცვის ქსელში ტუბსაწინააღმდეგო აქტივობების ზედამხედველობა და მონიტორინგი სერვისის მიმწოდებელთა 100%-ში     უზრუნველყოფილია;     შესყიდული     წამლებისა     და     პაციენტების     მკურნალობისადმი     სრული დამყოლობისათვის ფინანსური წახალისების შესახებ ანგარიშგება უზრუნველყოფილია 100%-ში; რეგიონის დონეზე DOT-ის დაგეგმვა და უზრუნველყოფის მონიტორინგი წარმოებს შემთხვევათა 100%-ში;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 1%;

შესაძლო  რისკები  –  გლობალური  ფონდის  აქტივობების  დასრულების  შემდგომ  მონიტორინგის  და  შეფასების სისტემების სრულად სახელმწიფო ვალდებულებებში ასახვა

6.

საბაზისო  მაჩვენებელი  –  ჩატარებულია  ფილტვის  ტუბერკულოზით  დაავადებულთა  კონტაქტების  ეპიდკვლევა სპეციალურად შემუშავებული კითხვარების საფუძველზე;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – ჩატარებულია ფილტვის ტუბერკულოზით დაავადებულთა კონტაქტების ეპიდკვლევა სპეციალურად შემუშავებული კითხვარების საფუძველზე;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 5%;

შესაძლო რისკები – კოორდინაციის ნაკლებობა ფტიზიატრიულ და ეპიდემიოლოგიურ სამსახურებს შორის

7.

საბაზისო მაჩვენებელი – ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 5%;

შესაძლო რისკები – ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი

8.

საბაზისო მაჩვენებელი – უზრუნველყოფილია ფულადი წახალისება მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის; მიზნობრივი  მაჩვენებელი   –   ხანგრძლივ   ვადიან   ამბულატორიულ   მკურნალობაზე   რეზისტენტულ   პაციენტთა დამყოლობა ფულადი წახალისების გზით: პაციენტთა რაოდენობის ზრდა – 375-მდე;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 5%;

შესაძლო რისკები – პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე

 

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფოს ბიუჯეტის სრული ვერსიის გადმოწერა