იმუნიზაციის ქვეპროგრამა (35 03 02 02) – 2018 წლის ბიუჯეტი

იმუნიზაციის ქვეპროგრამა (35 03 02 02) – 2018 წლის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი – სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

 

პროექტის აღწერა და მიზანი              

მოსახლეობის დაცვის და შესაბამისი მარაგების შექმნის მიზნით, ვაქცინების (მათ შორის, აივ-ინფექცია/შიდსით და C ჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისათვის) და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა;

სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფტერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა;

ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა;

გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა;

ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) მიღება, შენახვა და გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან რეგიონულ/რაიონულ ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე;

წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში ეპიდჩვენებით იმუნოპროფილაქტიკის წარმოება;

გრიპის საწინააღმდეგო სეზონურ ვაქცინაციას დაქვემდებარებული პირების აცრა.

 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი   

მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისაგან დაცვა, ვაქცინებითა და ვაქცინაციისათვის საჭირო სახარჯი მასალებით უწყვეტად უზრუნველყოფის გზით;

 

მონიტორინგისა და ლოჯისტიკის სისტემის გაუმჯობესება.

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 

1.

საბაზისო მაჩვენებელი – ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები შესყიდულია დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი – დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, ოპვ 3- 95% , წწყ 1-95%, წწყ 2- 95;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი – დყტ-ჰიბ-

ჰეპბ -იპვ 3-95%, ოპვ 3- 95% , წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები შესყიდულია დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 3-5%;

შესაძლო რისკები – მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“

ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი

2.

საბაზისო მაჩვენებელი – სპეციფიკური შრატები და ვაქცინები შესყიდულია დაგეგმილი (1290 დოზა) რაოდენობის შესაბამისად;

მიზნობრივი   მაჩვენებელი   –   სპეციფიკური   შრატები   და   ვაქცინები   შესყიდულია   დაგეგმილი   რაოდენობის

შესაბამისად;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 3%;

შესაძლო რისკები – საერთაშორისო ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი

3.

საბაზისო მაჩვენებელი – ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებზე უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ქვეყნის მასშტაბით;

მიზნობრივი  მაჩვენებელი  –  უზრუნველყოფილია  ხელმისაწვდომობა  ანტირაბიულ  სამკურნალო  საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 1%;

შესაძლო რისკები – საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი

4.

საბაზისო  მაჩვენებელი  –  გრიპის  საწინააღმდეგო  ვაქცინის  შესყიდვა  -მაღალი  რისკის  ჯგუფების  მიზნობრივი პოპულაცია – 25 000 ბენეფიციარი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – მაღალი რისკის ჯგუფების მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი – არანაკლებ 99%;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 1-3%;

შესაძლო რისკები – საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი; მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე

5.

საბაზისო მაჩვენებელი – წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში უზრუნველყოფილია ექიმისა და ექთნის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა;

მიზნობრივი   მაჩვენებელი   –   წითელას   მასიური   გავრცელების   პრევენციისა   და   გლობალური   ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში უზრუნველყოფილია ექიმისა და ექთნის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 5%;

შესაძლო რისკები – მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო პერსონალის მოტივაციის არარსებობა (როგორც   პოზიტიური   ასევე   ნეგატიური)   მოცვის   მაღალი   მაჩვენებლის   მიღწევის   ან   რთულად   მოსაზიდი პოპულაციის ვაქცინაციის მიზნით

 

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფოს ბიუჯეტის სრული ვერსიის გადმოწერა