ფსიქიკური ჯანმრთელობის ქვეპროგრამა

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ქვეპროგრამა (35 03 03 01) – 2018 წლის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი – სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტო

 

პროექტის აღწერა და მიზანი

ფსიქიატრიული   მომსახურების   გეოგრაფიული   და   ფინანსური   ხელმისაწვდომობის   გაზრდა   საქართველოს მოსახლეობისათვის;

ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება;

ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია;

ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია;

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება;

ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი   

ფსიქიკური  აშლილობის  მქონე  პირებისთვის  ადეკვატური  ამბულატორიული  და  სტაციონარული  მომსახურების მიწოდება;

ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების  მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება.

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 

1.

საბაზისო მაჩვენებელი – ამბულატორიულ სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა – 24 000;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 5%;

შესაძლო რისკები – პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა

2.

საბაზისო  მაჩვენებელი  –  ფსიქო–სოციალური  რეაბილიტაციის  ამბულატორიული  მომსახურებით  ისარგებლა  88 პაციენტმა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – შესაბამისი კრიტერიუმების მქონე, მომართული პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სერვისით;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 5%;

შესაძლო რისკები – ჰიპერდიაგნოსტიკა, პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა

3.

საბაზისო მაჩვენებელი – ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 433-მა ბავშვმა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – ფსიქიკური მდგომარეობის და ქცევის ცვლილების მქონე, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილი  არიან  ნეიროგანვითარებითი  და  ფსიატრიული  გუნდის  მომსახურებით.  მომართვის შემთხვევაში 100%;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 5%;

შესაძლო რისკები – პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა

4.

საბაზისო მაჩვენებელი – ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 555 პაციენტს;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 5%;

შესაძლო რისკები – პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა

5.

საბაზისო მაჩვენებელი – უზრუნველყოფილია 3 სათემო მობილური გუნდის მომსახურება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების მოცვის გაზრდა 50%;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 20%;

შესაძლო რისკები – შესაბამისი კადრების დეფიციტი

6.

საბაზისო მაჩვენებელი – სტაციონარული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა – 5 311;

მიზნობრივი     მაჩვენებელი     –     მომართულ/გადმომისამართებულ     პაციენტთა     100%     უზრუნველყოფილია სტაციონარული სერვისით;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 20%;

შესაძლო რისკები – პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა

7.

საბაზისო მაჩვენებელი – თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტით ისარგებლა 111-მა პირმა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 0-1%;

შესაძლო  რისკები  –  საჭიროების  მქონე  ბენეფიციართა  რაოდენობის  გაზრდა  არსებული  პროგრამული  რესურსის ფონზე

 

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფოს ბიუჯეტის სრული ვერსიის გადმოწერა