პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია

პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (35 03 02 05) – 2018 წლის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი – სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

 

პროექტის აღწერა და მიზანი              

დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა პროფესიული და პროფესიით განპირობებული დაავადებების პრევენციის გზით;

უსაფრთხო სამუშაო გარემოს ხელშეწყობა;

 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი   

პროფესიული დაავადებების რეგისტრაცია დარგების მიხედვით, მათი გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიცირება და სათანადო რეკომენდაციების მომზადება არსებული სიტუაციის გასაუმჯობესებლად

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 

1.

საბაზისო  მაჩვენებელი  –  შერჩეულ  საწარმოებში  განხორციელდა  პროფესიული  დაავადებების  გამომწვევი  რისკ-ფაქტორების გამოვლენა დარგების მიხედვით; შერჩეულ საწარმოებში მიზნობრივი ჯგუფების 90%-ს ჩატარებულია რეფერენს-კვლევები; თითოეული საწარმოს პროფილისა და რისკების გათვალისწინებით შემუშავებულია რეკომენდაციები და საინფორმაციო-სატრენინგო მასალა; შექმნილია პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუქა და განახლებულია მონაცემთა ბაზა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – სამუშაო ადგილებზე არსებული პროფესიული რისკების ინვენტარიზაცია და შეფასება უზრუნველყოფილია შეფასებული საწარმოების 95%-ში; პროფესიული რისკ-ფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა  კომპლექსისა  და  მავნე  ფაქტორების  ექსპოზიციის  დონის  შემცირების  რეკომენდაციები შემუშავებულია დამონიტორინგებული საწარმოების 95%-ში; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემები და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით განსაზღვრულია შემოწმებული საწარმოების 95%-ში; შეფასებული საწარმოების 95%-ის ადმინისტრაციასა და დასაქმებულებს ჩაუტარდათ სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 5-10%;

შესაძლო რისკები –  დკსჯეც-ს  და  სერვისის  მიმწოდებელ  დაწესებულებას  მონიტორინგის  ჩატარება  მხოლოდ  იმ საწარმოში, რომელთა ადმინისტრაცია გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე;

დაწესებულებებს და დასაქმებულებს არ გააჩნიათ ინტერესი პროგრამაში მონაწილეობაზე (სამსახურის დაკარგვის შიშით); დაწესებულებების მცირე რაოდენობიდან გამომდინარე, პროგრამის ეფექტმა გავლენა ვერ მოახდინოს პროფესიული დაავადებების პრევენციაზე

 

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფოს ბიუჯეტის სრული ვერსიის გადმოწერა