აივ ინფექცია/შიდსის მართვა

აივ ინფექცია/შიდსის მართვა (35 03 02 08) – 2018 წლის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი – სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

 

პროექტის აღწერა და მიზანი

აივ-ინფექციის/შიდსის  გავრცელების  შეფერხება  და  აივ-ინფექციით/შიდსით  დაავადებულთათვის  მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამა არ ითვალისწინებს თანაგადახდას  მოსარგებლის მხრიდან);

აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და ტესტირება;

აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა  ამბულატორიული და სტაციონარული  მკურნალობა;

აივ-ინფექცია/შიდსის  სამკურნალო  პირველი  რიგის  და  მეორე  რიგის  (სრული  ღირებულების  არა  უმეტეს  25%) მედიკამენტების შესყიდვა.

 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი   

მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი სკრინინგით მაქსიმალური მოცვა;

ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით სრულად უზრუნველყოფა;

შიდსით დაავადებულებში აივ-ინფექციასთან დაკავშირებული ლეტალობის შემცირება.

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 

1.

საბაზისო მაჩვენებელი – აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებულია პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების 60%-ში; აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებულია აქვთ       ტუბერკულოზის    დიაგნოზის    მქონე    პაციენტების    60%-ში;    აივ–ინფექცია/შიდსზე    ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებულია ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების  და  მათი  სქესობრივი  პარტნიორების  5%-ში;  აივ-ინფექცია/შიდსზე  ნებაყოფლობითი კონსულტირება   და   გამოკვლევა   სკრინინგული   მეთოდებით   ჩატარებულია   B   და/ან   C   ჰეპატიტების   მქონე პაციენტების 15 %-ში. ზემოაღნიშნული ჯგუფებისათვის აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგული კვლევისათვის საჭირო ტესტ-სისტემების და სახარჯი მასალების უწყვეტად მიწოდება უზრუნველყოფილია;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვთ პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების არანაკლებ  65%-ს;  აივ-ინფექცია/შიდსზე  ნებაყოფლობითი  კონსულტირება  და  გამოკვლევა  სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვთ ტუბერკულოზის დიაგნოზის მქონე პაციენტების არანაკლებ 65 %-ს; აივ– ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვთ ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების 10%-ს. აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვს B და/ან C ჰეპატიტების მქონე პაციენტების არანაკლებ 20%-ს ზემოაღნიშნული ჯგუფებისათვის აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგული კვლევისათვის საჭირო ტესტ-სისტემების და სახარჯი მასალების უწყვეტად მიწოდება უზრუნველყოფილია;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 2%;

შესაძლო რისკები – ნარკომომხმარებლების მხრიდან სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის სტიგმა (კრიმინალიზაციის საფრთხე); B და C ჰეპატიტის დიაგნოზის მქონე პირების ტესტირებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ბარიერების არსებობა; ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება ტესტ სისტემების მოწოდებაში და ა.შ)

2.

საბაზისო მაჩვენებელი – ამბულატორიული მომსახურების კომპონენტის პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა აივ- ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა მომსახურების 46.4 ათასამდე შემთხვევა; ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 3.6 ათასზე მეტმა პირმა;

მიზნობრივი    მაჩვენებელი    –    პროგრამის    ფარგლებში    მოსარგებლეები    უზრუნველყოფილნი    არიან    უფასო

ამბულატორიული მკურნალობით;

შესაძლო რისკები – დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა

3.

საბაზისო    მაჩვენებელი    –    სტაციონარული    მომსახურების    კომპონენტის    ფარგლებში    დაფიქსირდა    აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა მომსახურების 717 შემთხვევა (534 ბენეფიციარი);

მიზნობრივი    მაჩვენებელი    –    პროგრამის    ფარგლებში    მოსარგებლეები    უზრუნველყოფილნი    არიან    უფასო სტაციონარული მკურნალობით;

შესაძლო რისკები – დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა

4.

საბაზისო მაჩვენებელი – აივ-ინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების და მეორე რიგის (სრული ღირებულების არაუმეტეს 25%-ის) შესყიდვა, მიღება და ტრანსპორტირება (სამკურნალო საშუალებების საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გაფორმების და პროგრამის სერვისების მიმწოდებელთან ტრანსპორტირების ხარჯები) პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო მედიკამენტებით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 5%;

შესაძლო რისკები – ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი

 

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფოს ბიუჯეტის სრული ვერსიის გადმოწერა