დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (35 03 02 01) – 2018 წლის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი – სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

 

პროექტის აღწერა და მიზანი              

დაავადებათა ადრეული გამოვლენის უზრუნველყოფა და გავრცელების შეზღუდვა;

ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის კიბოს სკრინინგი (ძუძუს კიბოს სკრინინგი 40-დან 70 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი – 25-დან 60 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი – 50-დან 70 წლის ჩათვლით ორივე სქესისათვის, 50-70 წლის ასაკის მამაკაცებში სპეციფიკურ ანტიგენზე გამოკვლევა პროსტატის კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკის მიზნით);საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი (გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით);

1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია,

ადრეული დიაგნოსტიკა და გონებრივი ჩამორჩენილობის პროფილაქტიკა;

ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა;

დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის საპილოტე, დღენაკლულთა სიბრმავის პროფილაქტიკა.

 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი   

დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და გავრცელების პრევენციის ღონისძიებების გაუმჯობესება;

სხვადასხვა ლოკალიზაციის კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის მაჩვენებლების გაუმჯობესება;

საშვილოსნოს ყელის კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდა, სოფლის ექიმების აქტიური ჩართულობის (Pap-ტესტის აღება) და მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლების გზით სკრინინგული კვლევით მოცვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება, მონიტორინგის სისტემის სრულყოფა;

ბავშვთა ასაკის მენტალური დარღვევების ადრეული გამოვლენა და სერვისზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

ეპილეფსიის დიაგნოსტიკის და სერვისზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

დღენაკლულთა რეტინოპათიის ადრეული გამოვლენა და მკურნალობის სქემებში დროული ჩართვა.

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 

1.

საბაზისო მაჩვენებელი – საპროგნოზო რაოდენობებთან შედარებით კიბოს სკრინინგული კვლევების შესრულების მაჩვენებლები:ძუძუს კიბოს სკრინინგი -99.5%; საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი – 97,3%; პროსტატის კიბოს სკრინინგი – 100%; კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი – 97,5%;

მიზნობრივი  მაჩვენებელი  –  კიბოს  ახლად  გამოვლენილ  შემთხვევებში  მე–4  და  მე–3  სტადიაზე  გამოვლენილი შემთხვევების წილის შემცირება 3% (2017 წლის მონაცემებთან შედარებით);

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 2-3%;

შესაძლო  რისკები  –  მოსახლეობის  დაბალი  ცნობიერება  კიბოს  სკრინინგის  სარგებლის  შესახებ;  არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე

2.

საბაზისო    მაჩვენებელი    –    საშვილოსნოს    ყელის    ორგანიზებული    სკრინინგი-გურჯაანის    მუნიციპალიტეტში. გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა – 1122; კოლპოსკოპიული გამოკვლევების რაოდენობა – 187; საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი) – 94.0%, კოლპოსკოპია – 96.9%;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი – 30%; საშვილოსნოს ყელის კიბოს ახლად გამოვლენილ შემთხვევებში მე–4 და მე–3 სტადიაზე გამოვლენილი შემთხვევები შეადგენს არაუმეტეს 20%-ს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 4%;

შესაძლო  რისკები  –  მოსახლეობის  დაბალი  ცნობიერება  კიბოს  სკრინინგის  სარგებლის  შესახებ;  არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი უნარ-ჩვევების მქონე სამედიცინო პერსონალის სიმცირე

3.

საბაზისო  მაჩვენებელი  –  1-დან  6  წლამდე  ასაკის  ბავშვთა  ასაკის  მსუბუქი  და  საშუალო  ხარისხის  მენტალური განვითარების  დარღვევების  პრევენციის  შესრულების მაჩვენებელი  საპროგნოზო რაოდენობასთან მიმართებაში – 99,8%;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია ქ.თბილისის და დამატებით 1 ქალაქის მასშტაბით;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 3-5%;

შესაძლო  რისკები  –  რეგიონების  დაბალი  ჩართულობა;  არასაკმარისი  მატერიალურ-ტექნიკური  აღჭურვილობა;

კვალიფიციური ადამიანური რესურსის სიმწირე

4.

საბაზისო მაჩვენებელი – ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა- გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა – 2625 ბენეფიციარი, მათ შორის 45% თბილისის მაცხოვრებელი, ხოლო სხვადასხვა რეგიონებიდან – 55%;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია თბილისის და ქუთაისის (პილოტი) მასშტაბით; ახლად გამოვლენილი ეპილეფსიის საეჭვო და წარსულში ეპილეფსიის დიაგნოზის მქონე პაციენტთა 6%-ს  ჩაუტარდა  დიაგნოზის  გადამოწმება(დადასტურება  ან  უარყოფა)  ხარისხიანი  მკურნალობის  უზრუნველყოფის მიზნით. ეპილეფსიის ეროვნული რეგისტრი დაინერგა ქვეყნის მასშტაბით;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 3%;

შესაძლო  რისკები  –  რეგიონების  დაბალი  ჩართულობა  არასაკმარისი  მატერიალურ-ტექნიკური  აღჭურვილობა;

კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობა

5.

საბაზისო  მაჩვენებელი   –   დღენაკლულთა   რეტინოპათიის   სკრინინგის   საპილოტე   პროექტი   ქ.   თბილისის   და დამატებით 1 ქალაქის მასშტაბით დაბადებული და რეფერირებული დღენაკლული ახალშობილების 100%-ის გამოკვლევა რეტინოპათიის დიაგნოსტირების მიზნით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი – საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 1-2%;

შესაძლო რისკები – ტექნიკური მიზეზი

 

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფოს ბიუჯეტის სრული ვერსიის გადმოწერა