შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება (060207)

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება (კლასიფიკაციის კოდი: 06 02 07) – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 2020 წელი

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:        255 400
  1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  18 წელს გადაცილებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა დაფინანსებას (თვის განმავლობაში არაუმეტეს 25 ბენეფიციარისა), რომლებიც სარგებლობენ საქველომოქმედო  ასოციაცია ,,გურია“-ს, არაკომერციული-ჰუმანიტარული ორგანიზაციის  „დღის ცენტრი“-ს მომსახურებით. კერძოდ:

 

ა) ბენეფიციართა„დღის ცენტრში“ ტრანსპორტირებას;

ბ) ბენეფიცირთა ყოველდღიურ მომსახურებას კვებით;

გ) ბენეფიციართა სამედიცინო მომსახურებას და მედიკამენტებით უზრუნველყოფას;

დ) ბენეფიციართა სანიტარულ-ჰიგიენური და ფსიქოლოგიური მომსახურებით უზრუნველყოფას;

ე) ზაფხულის სეზონზე ბენეფიციარებისათვის სარეაბილიტაციო კურსის ჩატარებას.

დღის ცენტრი (საქველომოქმედო  ასოციაცია ,,გურია“), არაკომერციული-ჰუმანიტარული ორგანიზაციის დაფინანსება ყოველთვიურად არაუმეტეს 250 ლარისა ერთ ბენეფიციარზე, ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად.

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე  პირებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი, (I ჯგუფი მხოლოდ მხედველობით შშმ პირები და შშმ ბავშვები), უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად ფულადი დახმარებით 250 ლარის ოდენობით; მნიშვნელოვნად გამოხატული  შშმ პირებს და  წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით (II ჯგუფი მხოლოდ მხედველობით შშმ პირები) .

3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ მკვეთრად გამოხატული (I ჯგუფი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი (გარდა მხედველობით შშმ პირებისა) ასევე შშმ ბავშვებს, უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად, ფინანსური დახმარებით, 100 ლარის ოდენობით.

4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, რომელთაც აქვთ მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი, უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად, ფინანსური დახმარებით, 120 ლარის ოდენობით  (კომუნალური სუბსიდირება) უნაღდო ანგარიშსწორებით თანხის პირად ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.

4.1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირების ცხოვრების გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის მიზნით დახმარება (წლის განმავლობაში არაუმეტეს 85000 ლარი), კერძოდ:

4.2. შშმ პირებისათვის სპეციალური ინვენტარის ან დამხმარე საშუალებების შეძენა ან სხვა.        4.3. შშმ პირებს, რომელთა ასაკი 6-დან 18 წლამდეა და რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150001-მდეა, შესაძლებლობა ეძლევათ მიიღონ დახმარება (საჭიროების შემთხვევაში) ჰიგიენური საშუალებების (პამპერსი თვეში არაუმეტეს 60 ლარისა) შესაძენად, უნაღდო ანგარიშსწორებით ფარმაცევტულ დაწესებულებაში.

4.4. წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება (ურთიერთშეთანხმებით, თანადაფინანსების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი იღებს ვალდებულებას დააფინანსოს თანაგადახდის არაუმეტეს 80%).

4.5.  ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამაში (ან სხვა სარეაბილიტაციო პროგრამებში (0-18 მდე)) ჩართულ ბენეფიციარებისთვის სერვისის მისაღებად ტრანსპორტირების ხარჯების (სრული ან ნაწილობრივი) ანაზღაურებაში ფინანსური (უნაღდო ანგარიშსწორებით) დახმარება.

4.6. ოზურგეთის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებს (7-18 წლამდე, გამონაკლის შემთხვევაში 0-დან 7 წლამდე), რომლებიც ჩართული არიან ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში, უფლება აქვთ მიიღონ ყოველთვიური დახმარება, (საჭიროების შემთხვევაში ყოველთვიურად წლის განმავლობაში)  მომსახურების  ხარჯების ანაზღაურებაში შემდეგი ოდენობით:

1. ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 70001-მდეა, მიიღებენ 90%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 360 ლარისა.

2. ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 70000-დან 150001-მდეა, მიიღებენ 70%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 280 ლარისა.

3. ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 150000-დან 250001-მდეა, მიიღებენ 50%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 200 ლარისა.

 

სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ლინკს:  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა

მსგავსი სტატიები: