ჩანართი #16 – ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარჯების შედარება 2021-2022 წლის ბიუჯეტის მიხედვით

N16_2021_2022_2020_inftrast_Chokh

მსგავსი სტატიები:

ჩანართი #14 - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში შემავალი ს...
ჩანართი #18 - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჩანართი #9 - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი
ჩანართი #6 - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი განათლების ხარჯების შედარება 2020-2021 წლის ბიუჯეტ...
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება (060208)
სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი (კლასიფიკაციის კოდი: 060211)
დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა