სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი   ოჯახების დახმარება (კლასიფიკაციის კოდი: 06 02 10) – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 2020 წელი

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:        318 600

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფ ოჯახებს, ეძლევათ საშუალება მიიღონ დახმარება, კერძოდ:

1. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფ ოჯახებს (რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 200001-მდეა), საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად  ეძლევათ საშუალება მიღონ მატერიალური (გამონაკლის შემთხვევაში ფინანსური) დახმარება საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად.

2. თავშესაფრის გარეშე დარჩენილ ოჯახებს ეძლევათ საშუალება მიიღონ დახმარება საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებაში (სოციალური საცხოვრისი, საცხოვრებელი ფართის ქირით უზრუნველყოფა (ნაწილობრივ ან მთლიანად)).

3. გამონაკლის შემთხვევაში სამუშაო ჯგუფი განიხილავს განსაკუთრებულ მდგომარეობებს (ხანძარი ან სხვა). გაწეული დახმარების ოდენობა  ერთეულ შემთხვევაზე არ უნდა აღემატებოდეს 10000 ლარს. განსაკუთრებულ შემთხვევებში დახმარების ოდენობას განსაზღვრავს სამუშაო ჯგუფი.

 

სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ლინკს:  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა

მსგავსი სტატიები:

ძვირადღირებული კვლევის (კომპ. ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 2020 წელი
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა
სოციალური უზრუნველყოფა და ჯანმრთელობის დაცვა
სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი (კლასიფიკაციის კოდი: 060211)
მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 2020 წელი
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა - 2019 წელი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
სარიტუალო დახმარება (კლასიფიკაციის კოდი: 060209) - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 2020 წელი
მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება (060204)