ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება (060206)

ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება (კლასიფიკაციის კოდი: 06 02 06) – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 2020 წელი

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:     260 000

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, ლეიკემიით და ონოლოგიური დაავადების მქონე პირებისათვის, საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სამედიცინო დაწესებულებებში,  სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარებას, წლის განმავლობაში ერთჯერადად (გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა, რომლებიც შესაძლებელია დაფინანსდეს განმეორებით).       პროგრამა გულისხმობს ბენეფიციარებისათვის მკურნალობის ხარჯების თანაგადახდას, შემდეგი კრიტერიუმის გათვალისწინებით:

ა) იმ შემთხვევაში, სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანიის და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% არ აღემატება 200 ლარს, ანაზღაურება მოხდება მოთხოვნილი თანხის სრული ოდენობით (არაუმეტეს 200 ლარისა).

ბ) იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანიის და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% მეტია 200 ლარზე, შემთხვევის დაფინანსება მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის (სადაზღვევო კომპანია) ფარგლებში არსებული ტარიფით განსაზღვრული სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის  40%-ის, მაგრამ არაუმეტეს 600 ლარისა. დაფინანსების ქვედა ზღვარია 200 ლარი, თუ არ არსებობს თანაგადახდა, ანუ თუ მკურნალობის ხარჯები მთლიანად პაციენტის დასაფარია, ასეთ შემთხვევაში დაფინანსება მოხდება წარმოდგენილი თანხის ნახევრის, მაგრამ არაუმეტეს 600 ლარისა.

გ) დაფინანსებას ონკოლოგიური დაავადების სამკურნალოდ, ბენეფიციარები წელიწადში ერთხელ მიიღებენ უნაღდო ანგარიშსწორებით ფარმაცევტულ დაწესებულებებში, ინვოისით წარმოდგენილი თანხის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს 200 ლარისა.

ე) განმეორებითი დაფინანსების შემთხვევაში, პაციენტის დაფინანსება მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის (სადაზღვევო კომპანია და სხვა) ფარგლებში არსებული ტარიფით განსაზღვრული სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის  30%-ის, მაგრამ არაუმეტეს 300 ლარისა. დაფინანსების ქვედა ზღვარია 150 ლარი.

ვ) აღნიშნული მუხლით, განმცხადებელს შეიძლება უარი ეთქვას დაფინანსებაზე გარკვეული ნოზოლოგიების დროს, (ზედაპირული მცირე ზომის კეთილთვისებიანი სიმსივნეეების გეგმიურად თანადაფინანსებაზე) რაც ნეგატიურად არ აისახება ბენეფიციარის ჯანმრთელობაზე.

 

სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ლინკს:  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა

მსგავსი სტატიები:

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება
ძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება (060208)
ჩანართი #16 - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარჯების შედარება 2021-2022 წლი...
დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
სოციალური უზრუნველყოფა და ჯანმრთელობის დაცვა
სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი (კლასიფიკაციის კოდი: 060211)
ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფა - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 2020 წელი