ჩანართი #23 – ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი – კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი

NED_23_2022_Chokhatauri_Kult_Sport