ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური დახმარების პროგრამები

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური დახმარების პროგრამები

1.    მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

2.    დღის ცენტრის თანადაფინანსება
3.    დედ-ამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა დახმარება
4.    მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება
5.    “C” ჰეპატიტით დაავადებულ პირების მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსება
6.    თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება
7.    ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება
8.    განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა დახმარება
9.    საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
10.    სარიტუალო დახმარება
11.    სოციალური ღონისძიებები

 • ტრადიციულ დღესასწაულებთან დაკავშირებით, ოზურგეთის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბენეფიციარებისათვის სურსათით და სხვა სახის დახმარების გაწევა, ღირშესანიშნავი დღეებისა და თარიღების აღნიშვნა, ღონისძიებების მოწყობა შესაბამისი კატეგორიის ღვაწლმოსილი, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის. განსახორციელებელი ღონისძიებებია:
 • 3 მარტს – დედის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება (არაუმეტეს 6000 ლარისა).
 • 9 მაისს – ფაშიზმზე, ისტორიული გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება და საზეიმო მიღების მოწყობა (ერთ ბენეფიციარზე არაუმეტეს 500 ლარი).
 • 8 აგვისტო – 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების ოჯახის ფინანსური დახმარება (ერთ ბენეფიციარზე არაუმეტეს 500 ლარი).
 • 27 სექტემბერი – საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული მებრძოლების (სამაჩაბლო აფხაზეთის ომი) ოჯახების მატერიალური დახმარება (ერთ ბენეფიციარზე არაუმეტეს 500 ლარი).
 • 100 და მეტი წლის ხანდაზმულთა დახმარება (ერთ ბენეფიციარზე არაუმეტეს 500 ლარი).
 • 3 დეკემბერი – განსაკუთრებული საჭიროების მქონე  პირთა საერთაშორისო დღე (არაუმეტეს 2000 ლარისა).
 • ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებების ფარგლებში გვირგვინებისა და თაიგულების შეძენა, ღონისძიებების ხარჯები (არაუმეტეს 8700 ლარისა).
 • სხვა სოციალური ღონისძიებები (12300 ლარი).

12.    სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება

13.    სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი

 • ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახებისთვის ფინანსური დახმარება განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორიცაა: გადაუდებელი მდგომარეობების დროს (სამედიცინო  თანადაფინანსება, რომელიც არ ჯდება მერიის თანადაფინანსების პროგრამაში) – არაუმეტეს 500 ლარისა.
 • ასევე, არაპროგრამული რეფერალური მომსახურება – არაუმეტეს 500 ლარისა;
 • გამონაკლის შემთხვევაში – ფინანსური დახმარება ტრანსპორტირებისათვის, მათ შორის,  ქვეყნის გარეთ, მაქსიმალური ოდენობით 500 ლარი.

14.    გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პროექტების ხელშეწყობა
15.    მზრუნველობამოკლებულთა ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
16.    ხანდაზმულთა სახლის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფა
17.    ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფია, ეზოფაგოგასტროდუოდენოსკოპია) .

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0 – დან 100 000-ის ჩათვლითაა და ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, საჭიროების შემთხვევაში ეძლევათ საშუალება მიიღონ თანადაფინანსება ინვოისით წარმოდგენილი თანხის 90 % არაუმეტეს 200 ლარის ფარგლებში წელიწადში ერთხელ ძვირადღირებულ კვლევაზე (კომპიუტერული ტომოგრაფია და ეზოფაგოგასტროდუოდენოსკოპია). ბენეფიციარებს, რომელთაც  აღნიშნული კვლევა უფინანსდებათ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში, კარგავენ ამ მუხლით სარგებლობის უფლებას.

18.    1 წლამდე ახალშობილთა დახმარება; – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა 0 დან 70001-მდეა, ბავშვის დაბადებისშემთხვევაში მუნიციპალიტეტი გამოუყოფს 1200 ლარს (ყოველთვიურად 100 ლარი) 1 წლის განმავლობაში ბავშვის მოვლის საგნების, მედიკამენტისა და საკვების შესაძენად. მოსარგებლეს ეძლევა შესაძლებლობა აღნიშნული საქონელი გაიტანოს ფარმაცევტული დაწესებულებიდან. შენიშვნა: დახმარების გაწევა დაიწყება საბუთების წარმოდგენის თვიდან და გაგრძელდება მანამ, სანამ ბავშვის ასაკი მიაღწევს 1 წელს.

 

ჩამოტვირთეთ 2019 წლის ბიუჯეტის დოკუმენტი

პროგრამით სარგებლობის სურვილის შემთხვევაში იხ. ოზურგეთის მუიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ 

 

იხილეთ აგრეთვე:

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა

მსგავსი სტატიები: