სოციალური უზრუნველყოფა და ჯანმრთელობის დაცვა

სოციალური უზრუნველყოფა და ჯანმრთელობის დაცვა    (პროგრამული კოდი 06 00) – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 2020 წელი

პროგრამის ბიუჯეტი:   1 800 000

 

მათ შორის:

 

ქვეპროგრამის დასახელება: ჯანდაცვის პროგრამები (06 01)

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის ბიუჯეტი:   130 000

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია სხვადასხვა სახის სოციალურის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02).

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის ბიუჯეტი: 1 670 000 ლარი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური პროგრამების ჩამონათვალი:

 1. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
 2. დღის ცენტრის თანადაფინანსება
 3. დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება
 4. მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება
 5. თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება
 6. ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება
 7. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
 8. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
 9. სარიტუალო დახმარება
 10. სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი   ოჯახების დახმარება
 11. სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი
 12. მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
 13. ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამ
 14. ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება
 15. სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება

 

სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ლინკს:  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა