„ღია მმართველობა“ – ჩანართი #3

EUR_CH_03

მსგავსი სტატიები:

თვითმმართველობის უფლებამოსილება
ჩანართი #6 - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი
დეცენტრალიზაციის გეგმით გათვალისწინებული თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმების გამოყენ...
ჩანართი #11 – დემოკრატიული სკოლა ყველასთვის
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პრიორიტეტები – განათლება, კულტურა, სპორტი, სოც უზრუნველყოფა
ჩანართი #12 - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში შემავალი ს...
ჩანართი #17 - ბიუჯეტი - ადმინისტრაციული ხარჯების შედარება
ჩანართი #8 - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი განათლების ხარჯების შედარება 2020-2021 წლის ბიუჯე...