ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური დახმარების პროგრამები

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური დახმარების პროგრამები 1.    მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 2.    დღის ცენტრის თანადაფინანსება 3.    დედ-ამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა დახმარება 4.  

გაგრძელება

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა – 2019 წელი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01 ) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 145 000 ლარი. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის

გაგრძელება