მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა – 2019 წელი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01 )

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 145 000 ლარი.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით, „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში”   100 000 – დან და 150 001- მდე სარეიტინგო ქულით რეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი), რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევას თითოეულ ბავშვზე  25 ლარის ოდენობით.

დახმარემის მიღების მსურველმა ოჯახმა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში ან შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელს უნდა წარუდგინოს:

ა) განცხადება;

ბ) ბავშვების დაბადების მოწმობები (ასლი);

გ) მშობლების პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები (ასლი);

დ) ქორწინების მოწმობა ან/და ჯვრისწერის მოწმობა (ასლი); – (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

ე) ერთ-ერთი მშობლის საბანკო რეკვიზიტი;

ვ) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან სარეიტინგო ქულის შესახებ;

ზ) სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნის შესაბამისად.

 

 

ჩამოტვირთეთ 2019 წლის ბიუჯეტის დოკუმენტი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ 

იხილეთ აგრეთვე:

მრავალშვილიანი  ოჯახებისათვის  მე-5 და მეტი შვილის  დაბადებისათვის  „ახალშობილთა მატერიალური დახმარების პროგრამა – ქალაქ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტი

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა – ქალაქ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტი