Category: კულტურა და სპორტი

Posted in ინფოგრაფიკები კულტურა და სპორტი

ჩანართი #23 – ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი – კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი

Posted in ინფოგრაფიკები კულტურა და სპორტი

ჩანართი #22 – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი – კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი

Posted in ბიუჯეტი ინფოგრაფიკები კულტურა და სპორტი

ჩანართი #21 – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი – კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი

Posted in ბიუჯეტი ინფოგრაფიკები კულტურა და სპორტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პრიორიტეტები – განათლება, კულტურა, სპორტი, სოც უზრუნველყოფა

Posted in განათლება კულტურა და სპორტი

ჩანართი #4. საბიუჯეტო პროგრამები: განათლება, კულტურა, სპორტი. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

Posted in კულტურა და სპორტი

ჩანართი #15 – კულტურის განვითარების ხელშეწყობის, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამები – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 ბიუჯეტი