მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა ადგილობრივ თვითმმართველობაში

ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის პროექტი “მოსახლეობის ინფორმირების ახალი მეთოდების გამოყენება სამოქალაქო აქტიურობის გაზრდისათვის” დაფინანსებულია  (National Endowment for Democracy) NED-ის მიერ. პროექტის განხორცილება 2017 წლის 1 თებერვალს დაიწყო და ის ერთი წლის განმავლობაში გაგრძელდება. (გრანტის ნომერი: 2017-205).

პროექტის მიზანი: 
გურიის მხარის 4 მუნიციპალიტეტის მოქალაქეთა ჩართულობის ხარისხის გაზრდა თვითმმართველობის განხორციელებაში, მათი ინფორმირების გაუმჯობესებით.

 
პროექტის ამოცანები:

  1. 4 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ინფორმირება ინფოგრაფიკების გამოყენებით თვითმმართველობის საკითხების შესახებ.
  2. გურიის 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულებში საბიუჯეტო სახსრების განაწილების Google map-ზე დატანა (დარუკება – Google map-ზე განთავსება).
  3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულებში არსებული პრობლემების კვლევა, სისტემატიზაცია (ადგილობრივ და ცენტრალურ პრობლემებად დაჯგუფება) და Google map-ზე დატანა.
  4. თემის ლიდერთა ჩართულობით პრაქტიკული ადვოკატირება გამოვლენილი 4 პრობლემების ირგვილივ.აღნიშნული პროექტი ფაქტობრივად გაგრძელებაა 2016 წელს  NED-ის მიერ დაფინანსსებული პროექტის: „მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა ადგილობრივ თვითმმართველობაში“ (გრანტის ნომერი: 2016-247). რომლის მიზანი იყო: გურიის სამ მუნიციპალიტეტში (ოზურგეთი, ლანჩხუთი, ჩოხატაური) ინფორმაციის თავისუფლებისა და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდა ადგილობრივი თითმმართველობების და მათ მიერ დაფუძნებული დაფუძნებული არასამეწარმეო, (არაკომერციული) იურიდიული პირების საზოგადოებრივი მონიტორინგით.

აღნიშნული პროექტის მიხედვით შესრულდა შემდეგი ამოცანები

  1. შეიქმნა საზოგადოებრივი მონიტროინგის სისტემა და საჯარო ინფორმაციის ერთიანი მონაცემთა ბაზა (რაც კარგი ინსტრუმენტია საჯარო ინფორმაციების სისტემატიზაციისა და ანალიზის გასაკეთებლად).
  2. გაიზარდა გურიის მუნიციპალიტეტების მოსახლეობის საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა, საჯარო ინფორმაციის პორტალის (ვებ.გვერდის) www.guria.ge-ის შექმნის გზით.