ჩვენ შესახებ

ინოვაციებისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი “პროგრესის სახლი” (ყოფილი: „ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი“) ერთერთი პირველი არასამთავრობო ორგანიზაციაა გურიის რეგიონში. იგი როგოც არარეგისტრირებული კავშირი “ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა კლუბის” სახით ჯერ კიდევ 1993 წელს შეიქმნა.

1995 წლიდან კლუბი დარეგისტრირდა როგორც დამოუკიდებელი იურიდიული პირი და დაარსდა მოქალაქეთა საზოგადოებრივი გაერთიანება, ხოლო 1998 წელს საქართველოს ახალი სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად გაიარა ხელახალი რეგისტრაცია და მისი სრული სახელწოდებაა – საზოგადოებრივი კავშირი “ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი”.  2018 წელს, რებრენდინგის შედებად, ორგანიზაციამ შეიცვალა სახელი და გახდა ინოვაციებისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი “პროგრესის სახლი”. ამაჟამად იგი აერთიანებს 52 წევრს.
“პროგრესის სახლი”-ს მისიაა:
გურიის მხარეში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების მხარდაჭერა, სახელმწიფო, კერძო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, მასმედიის წარმომადგენლების საინფორმაციო-საკონსულტაციო-საგანმანათლებლო და საგამომცემლო მომსახურება, მხარეში თანამედროვე აზროვნების პროპაგანდა, ახალი ტექნიკისა და ტექნოლოგიების, ორგანიზაციის მართვისა და ბიზნესის წარმოების თანამედროვე მეთოდების დანერგვა.
მისიიდან გამომდინარე ორგანიზაციას 3 პროგრამული მიზანი აქვს განსაზღვრული:
პროგრამული მიზანი 1: ხელი შეუწყოს გურიის მხარეში მდგრადი, სამიზნე ჯგუფების საჭიროებაზე ორიენტირებული საზოგადოებრივი სექტორის ჩამოყალიბებას.
პროგრამული მიზანი 2: ხელი შეუწყოს სახელისუფლებო სტრუქტურების მომსახურების ხარისხი გაზრდას და მოსახლეობის ინტერესებს ასახვას მათ მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებში
პროგრამული მიზანი 3: ოზურგეთის რაიონის ახალგაზრდებს ადგილზე შექმნილი აქვთ თვითრეალიზების შესაძლებლობები
კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელი ორგანოა კლუბის წევრთა საერთო კრება, რომელსაც იწვევს გამგეობა წელიწადში ერთხელ მაინც, საერთო კრებებს შუა პერიოდში კლუბის ხელმძღვანელი ორგანოა 5 წევრისაგან შემდგარი კლუბის გამგეობა. გამგეობის სხდომებს შორის კლუბის ყოველდღიურ საქმიანობას წარმართავს კლუბის თავმჯდომარე.
პროგრამული მიზნების შესაბამისად კლუბი მუშაობს სამი პრიორიტეტული მიმართულებით. ამ მიმართულებებით საქმიანობის წარმართვისათვის შემუშავებულია და მოქმედებს ქვეპროგრამები, რომლებსაც ახორციელებენ შესაბამისი სამუშაო ჯგუფები. ყველა სახის ორგანიზაციულ, ტექნიკურ და ოპერატიულ მომსახურებას წარმართავენ კლუბის თანამშრომლები.

გამგეობის წევრები:
გოჩა შანიძე, ლევან მჟავანაძე, როინ გოგოტიშვილი, ვლადიმერ მეგრელაძე, მინდია სალუქვაძე
კლუბის თავმჯდომარე მინდია სალუქვაძე