მომზადდა პროექტის პირველი ეტაპის ანგარიში

მოცემული საანგარიშო პერიოდი 2015 წლის 1 თებერვლიდან 2016 წლის 30 აპრილამდე გრძელდებოდა. ამ პერიოდის განმავლობაში ნაციონალურ დონეზე არ მომხდარა არც ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკურ – ეკონომიკური მოვლენა, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ჩვენი პროექტთან. თუმცა გამოვყოფ 2 მნიშვნელოვან სიახლეს რომელიც ლოკალურ დონეზე, ჩვენ სამიზნე ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში (ოზურგეთი) ხორციელდება:

 1.  ოზურგეთში მოქმედი ერთ-ერთი არასმთავრობო ორგანიზაციის „გურიის ახალგაზრდული რესურს ცენტრის“ ინიციატივით მოხერხდა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომების პირდაპირი ტრანსლირება, რომელის ნახვის შესაძლებლობა დაინტერესებულ პირებს მუნიციპალიტეტის ვებ.გვერდზე შეუძლიათ.  

 2. ჩვენი ორგანიზაციის ინიციატივით პროექტის  „ინფორმირების სისტემის ამოქმედება, თვითმმართველობის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველსაყოფად“  (დაფინანსებულია East-West Management Institute მიერ, პროექტის განხორცილება დაიწყო 2016 წლის 1 მარტს) დაწყება. ხორციელდება თვითმმართველობის საკითხებზე დაინტერესებული პირების მონაცემთა ბაზის შექმნა და მათთან თანამშრომლობის შესახებ ანკეტა-მემორანდუმების გაფორმება. სამომავლოდ აღნიშნული ბაზა ჩვენ მიერ გამოყენებულ იქნება თვითმმართველობის შესახებ დაინტერესებული მოქალაქეების ინფორმირებისათვის. ინფორმირება მობილურ ტელეფონებზე მოკლე ტექსტური შეტობინებების და ელექტრონულ ფოსტაზე წერილების გაგზავნით გამოიხატება (აღნიშნული პირობები გაწერილია ანკეტა-მემორანდუმში).

აღნიშნული ორი მოვლენა პირდაპირ კავშირშია ჩვენს ძირითად მიზანთან – მაქსიმალურად გავხადოთ საკრებულოს საქმიანობა გამჭვირვალე და უზრუნველყოთ საზოგადოების ჩართულობა თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში.

ჩვენი პროექტის მიზანია საქართველოს ერთ-ერთი მხარის – გურიის შემადგენლობაში არსებული სამ მუნიციპალიტეტში (ოზურგეთი, ლანჩხუთი, ჩოხატაური) ინფორმაციის თავისუფლებისა და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის განვითარება ადგილობრივი თითმმართველობების, მათ მიერ დაფუძნებული დაფუძნებული არასამეწარმეო, (არაკომერციული) იურიდიული პირების საზოგადოებრივი მონიტორინგით. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად აუცილებელია შემდეგი ამოცანების გადაწყეტა:

ამოცანა 1. საზოგადოებრივი მონიტროინგის სისტემის შექმნა, რაც საშუალებას მოგვცემს შეიქმნა საჯარო ინფორმაციის ერთიანი მონაცემთა ბაზა (რაც შემდგომში კარგი ინსტრუმენტი იქნება საჯარო ინფორმაციების  სისტემატიზაციისა და ანალიზის გასაკეთებლად). 

ამოცანა 2. გურიის 3 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, საჯარო ინფორმაციის პორტალის (ვებ.გვერდის) შექმნის გზით.

I ამოცანის გადასაწყვეტად მოცემულ საანგარიშო პერიოდში შემდეგი საქმიანობები განხორციელდა:

 • მომზადდა პროექტის საპრეზენტაციო ფაილი (იხილეთ დანართი 1). დანიშნულებაა პროექტის ძირითადი მიზნისა და დაგეგმილი შედეგების გაცნობა საზოგადოებისთვის. 

 • განისაზღვრა სამუშაო ჯგუფების წევრები 25 მონაწილე (44% ქალი, 56% კაცი) შემადგენლობით, რომლეთა წინაშეც განხორციელდა  კვლევის გეგმის და გამოსათხოვი საჯარო ინფორმაციის პირველადი ნუსხის  წარდგენა, სულ ჩატარდა 3 შეხვედრა (ოზურგეთის, ლანჩხუთის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში).   

 • სამუშაო ჯგუფის კომენტარების და რეკომნდაციების საფუძველზე მომზადდა: გამოსათხოვი საჯარო ინფორმაციის სიის პროექტი, ინფორმაციის გამოთხოვის კალენდარის და დაიგეგმა კვლევა, რომლიც მიზანი იყო ჩვენ მიერ მომზადებული საჯარო ინფორმაციის პირველადი ნუსხის და საზოგადოების (მომხმარებელთათვის) მხრიდან ინფორმაციაზე მოთხოვნილების შესაბამისობის დადგენა. 

 • კვლევის ფარგლებში ჩატრდა 3 ფოკუს ჯგუფი (ოზურგეთის, ლანჩხუთის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში), რომელშიც 27 (62% ქალი, 38% კაცი) ადამიანი მონაწილეობდა. 

 • საჯარო ინტერესების მქონე ლეგიტიმური კითხვების საბოლოო ნუსხის ჩამოყალიბება განხორციელდა იურისტებთან კონსულტაციების საფუძველზე. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში არსებობს ორგანიზაცია „საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი“, რომელიც ასევე მუშაობს თვითმმართველობის საკითხებზე, სწორედ მათთან და მუნიციპალური საკრებულოს იურისტებთან კონსულტაციების საფუძველზე მომზადდა ინფორმაციის გამოსათხოვი შაბლონური წერილი, განისაზღვრა საჯარო დაწესებულებების სია საიდანაც ვაპირებთ ინფორმაციის გამოთხოვას,  საბოლაო სახე მიიღო  საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის კალენდარმა. კალენდარი ატვირთულ იქნა ორგანიზაციის ვებ.გვერდზე: იხ.ლინკი

 • განხორციელდა საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირების რეკვიზიტების (სახელი და გვარი, ტელეფონი, ელ.ფოსტა, თანამდებობა) დადგენა და შედგა მათთან პირველი კონტაქტი გაცნობის მიზნით.

 • მარტის თვიდან დავიწყეთ სამივე მუნიციპალიტეტიდან საჯარო ინფორმაციის რეგულარული გამოთხოვა დამტკიცებული კალენდრის შესაბამისად. პირველ საანგარიშო პერიოდში გაგზავნილ იქნა 22 წერილი და მიღებულ იქნა შესაბამი ინფორმაცია.

 • წერილებზე მისაღები პასუხების სისტემატიზაციის და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა-მოწოდების სტატისტიკის წარმოების დათვლისთვის შემუშავებულ იქნა excel-ის ცხრილი. აღნიშნულ ცხრილში მონაცმების შეტანა მიმდინარეობს  შემოსული წერილების შესაბამისად და განთავსებულია ორგანიზაციის Google Drive-ზე. აღნიშნული ცხრილის მონაცემების გამოყენება ჩვენ მიერ მოხდება პროექტის განხორციელების მომდევნო ეტაპებზე, როდესაც მოვახდენთ საჯარო დაწესებულებათა ინფორმაციის ღიაობის რეიტინგების დადგენას.

 • მომზადდა 2 ტრენინგ მოდული შემდეგ თემებზე: “როგორ გამოვითხოვოთ საჯარო ინფორმაცია”, “ადვოკატირება”. (იხილეთ თანდართული საპრეზენტაციო ფაილი – დანართი 2).

 • შემუშავებული მოდულების მიხედვით ჩატარდა 6 ტრენინგი თემაზე “როგორ გამოვითხოვოთ საჯარო ინფორმაცია”. სულ ტრენინგს ესწრებოდა 97 მონაწილე (83% ქალი, 17% კაცი). ღნიშნული ტრენინგების ჩატარება ჩვენ მიერ მოხდა 4 საჯარო სკოლაში (ძირითადად ესწრებოდნენ პედაგოგები, სწორედ ამიტომაა ქალთა დასწრების პროცენტი ასე მაღალი) და 1 ტრენინგი კოლეჯში (ესწრებოდნენ სტუდენტები), ხოლო 1 ტრენინგი ჩატარდა სხვადასხვა თემების წევრების მონაწილეობით.

II ამოცანის გადასაწყვეტად მოცემულ საანგარიშო პერიოდში შემდეგი საქმიანობები განხორციელდა:

 • I ამოცანის გადასაწყვეტი საქმიანობების პარალელურად მიმდინარეობდა ვებ. გვერდი დაპროექტება, რომელიც მოიცავდა შემდეგ საქმიანობებს: ანალოგიური არსებული საინფორმაციო სისტემის კვლევას,  დასამუშავებელი საინფორმაციო სისტემისადმი მოთხოვნების განსაზღვრას და ტექნიკური დავალების შედეგნას. ჩატარებული კვლევის შედეგად მომზადდა ტექნიკური დავალება, რომელიც დეტალურად აღწერს მოსამზადებელი ვებ.გვერდის მიმართ არსებულ მოთხოვნებს. ტექნიკური დავალების ნახვა ინგლისურ ენაზე შესაძლებელია ჩვენი ორგანიზაციის ვებ.გვერდზე: იხ.ლინკი

 • შესამუშავებელი ვებ.გვერდი პარამეტრების შემუშავების შემდეგ ჩვენ მიერ დაგზავნილ იქნა ტექნიკური დავალება ვებ.გვერდების დეველოპერებში (companies that provide web development services). განხორციელდა ბაზრის კვლევა ვებგვერდის შექმნის მომსახურებების შესყიდვის მიზნით. მოთხოვნა დაგზავნილ იქნა 8 კომპანიაში. ჩვენს წინადადებას გამოეხმაურა მხოლოდ 3 კომპანია, რომელთაგან შევარჩიეთ კომპანია Smartweb-ი. აღნიშნულ კომპანიასთან 28 მარტს გაფორმდა ხელშეკრულება.

 • ამჟამად მიმდინარეობს ვებ. გვერდის დაპროგრამება და მონაცემთა ბაზის პირველადი შევსება. ხელშეკრულების მიხედვით ვებ. გვერდის შემუშავების პროცესი  15 მაისს დასრულდება და ამჟამად მიმდინარეობს ვებ.გვერდის საცდელი ექსპლუატაცია და ტესტირებისას აღმოჩენილი ხარვეზების გამართვა. შემდეგ საანგარიშო პერიოდში განხორციელდება ვებ.გვერდის ადმინისტრირებისთვის პერსონალის სწავლება. (დანართში იხილეთ ვებ.გვერდის დიზაინის სქრიშოტი).

 მოცემულ ეტაპზე ჩვენი პროექტის მიღწევებად შეიძლება ჩაითვალოს შემდეგი:

 • პროექტისსხვადასხვა ღონისძიებებს 136 ადმიანი ესწრებოდა (34 ჩოხატაური, 79 ოზურგეთი, 23 ლანჩხუთი)

 • ჩვენ მიერ გაგზავნილი წერილის შედეგად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა გამოსცა ბრძანება. კერძოდ: როდესაც გამოვითხოვეთ არასამეწარმეო იურიდიული პირებიდან (აიპი) საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირების რეკვიზიტები, გამგებელმა გამოსცა ბრძანება და გამგეობის მიერ დაფუძნებულ ყველა აიპ-ში გამოიყო საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი. აქმადე ააიპ-ებიდან საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის პრეცენდენტი არ არსებობდა, აღნიშნული ფაქტი უდაოდ გაზრდის გამწვირვალეობის ხარისხს.

 • საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირებთან 2 თვიანმა საქმიანმა ურთიერთობა გამოკვეთა იქ არსებული პრობლემები: აღნიშნულ პირებს აკლიათ პროფესიონალიზმი, მაგალითად: ინფორმაციის მოწოდებისას ელ.ფოსტით აგზავნიან ძალიან დიდ ფაილებს, არ იციან არქივის გამოყენება და pdf ფაილის ოპტიმიზაცია. ჩვენი მხრიდან დაიგეგმა მათი ტრენინგები, რომელსაც შემდეგ ეტაპზე განვახორციელებთ, რათა მათ შეძლონ პროფესიული უნარების გაუმჯობესება ამ კუთხით.

მოცემული პროექტების და ჩვენ მიერ განხორცილებული საქმიანობების შესახებ დეტალური იფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენი ორგანიზაცის ვებ.გვერდზე www.ysclub.org ასევე სოციალურ ქსელში https://www.facebook.com/ysclubngo/?pnref=lhc .