კონკურსი ახალგაზრდებისთვის

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიაოზურგეთ, ჩოხატაურ და ლანჩხუთში მცხოვრებ ახალგაზრდებს,  საინიციატივო ჯგუფებს.

კონკურსის მიმართულებები:

 • ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორცილებაში კარგი ჩართულობის მაგალითები (საბიუჯეტო განხილვები, პეტიციები, სამოქალაქო ბიუჯეტირება, სასოფლო კრებები, კვლევები და ა.შ.);
 • აქტივობები, რომლებიც მიზნად ისახავ საზოგადოების კონკრეტული პრობლემების გადაჭრას სამოქალაქო ჩართულობით (ადვოკატირება);
 • თვითმმართველობებთან თანამშრომლობის კონსტრუქციული მოდელები;

საპროექტო იდეის განაცხადი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

 • განმცხადებლის მონაცემები და საკონტაქტო ტელეფონი;
 • პროექტის განხორციელების ადგილი;
 • საპროექტო იდეის აღწერა (პრობლემა, მიზანი, ამოცანა, სამუშაო გეგმა);
 • განხორციელების ვადები – მაქსიმალური ვადაა 2 თვე;
 • საჭირო ბიუჯეტის მოცულობა და ხარჯების განაწილება.

კონკურსის ვადები და ბიუჯეტი:

 • საპროექტო იდეის ბიუჯეტის მაქსიმალური მოცულობაა 500 დოლარის ექვივალენტი ლარში. სულ მხარდაჭერილი იქნება 3 საპროექტო განაცხადი.
 • საპროექტო იდეები წარმოდგენილი უნდა იქნას2023 წლის 17 ნოემბრამდე წერილობით ან ელექტრონულად: yscozurgeti@gmail.com

პროექტები შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმებით:

 1. საპროექტო იდეის შესაბამისობა კონკურსის მიმართულებებთან- 5 ქულა
 2. პრობლემის აღწერის მკაფიოობა და მისი აქტუალურობის დასაბუთება – 10 ქულა
 3. პროექტის მიზნების და ამოცანების აღწერა ნათლად და კონკრეტულად არის ჩამოყალიბებული. მიზნები მიღწევადია, გაზომვადი და დაკავშირებული კონკურსის მიმართულებებთან – 10 ქულა
 4. პროექტის განხორციელების გზები რეალისტურია და პირდაპირ კავშირშია პროექტის ამოცანებთან -15 ქულა
 5. მოსალოდნელი შედეგები ნათლად არის წარმოდგენილი და, მიღწევადია განრიგით განსაზღვრულ დროში – 10 ქულა
 6. ბიუჯეტი არის დეტალიზებული და ნათლად არის წარმოდგენილი თითოეული ხარჯის გაანგარიშების საფუძვლები- 10 ქულა

კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით:

 • კონკურსის კოორდინატორი:ლევან მჟავანაძე – 599 924284; 577 724284; ინოვაციებისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი – პროგრესის სახლი – ოზურგეთი, 26 მაისის ქუჩა #11ა

კონკურსი გამოცხადდა პროექტის მოქალაქეების ცნობიერების ამაღლება დემოკრატიული პროცესების მხარდასაჭერადფარგლებში.  პროექტს ახორცილებს „ინოვაციებისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი – პროგრესის სახლი“, NED-ის ფინანსური მხარდაჭერით.