ჩანართი #13 – საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოების და კეთილმოწყობის ღონისძიებების პროგრამები – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 ბიუჯეტი

NED_13_2019