რა არის პეტიცია და როგორ წარვადგინოთ პეტიცია ადგილობრივ თვითმმართველობაში

პეტიცია არის ნორმატიულ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტი, რომლის შეტანის უფლება აქვს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის საერთო რაოდენობის არანაკლებ ერთი პროცენტის. პეტიცია ადგილობრივ თვითმმართველობაში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“

გაგრძელება