ჩანართი #16 – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის სტრუქტურა

NED_16_2019