Category: სოც.სერვისები და ჯანდაცვა

Posted in ბიუჯეტი ინფოგრაფიკები სოც.სერვისები და ჯანდაცვა

ჩანართი #20 – ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი – მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

Posted in ბიუჯეტი ინფოგრაფიკები სოც.სერვისები და ჯანდაცვა

ჩანართი #19 – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი – მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

Posted in ბიუჯეტი ინფოგრაფიკები სოც.სერვისები და ჯანდაცვა

ჩანართი #18 – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი – მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

Posted in ბიუჯეტი განათლება ვიზუალიზაცია ინფოგრაფიკები სოც.სერვისები და ჯანდაცვა

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პრიორიტეტები – განათლება, კულტურა, სპორტი, სოც უზრუნველყოფა

Posted in ბიუჯეტი ინფოგრაფიკები სოც.სერვისები და ჯანდაცვა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პრიორიტეტები – განათლება, კულტურა, სპორტი, სოც უზრუნველყოფა

Posted in სოც.სერვისები და ჯანდაცვა

ჩანართი #10. საბიუჯეტო პროგრამები: ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

Posted in სოც.სერვისები და ჯანდაცვა

ჩანართი #11. Covid_19

Posted in სოც.სერვისები და ჯანდაცვა

ჩანართი #7. საბიუჯეტო პროგრამები: ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

Posted in სოც.სერვისები და ჯანდაცვა

ჩანართი #8. საბიუჯეტო პროგრამები: ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი