>

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების, არაფინანსური აქტივების კლებისა და ფინანსური აქტივების კლების კვარტალური განწერა.

ბიუჯეტის მთლიანი დოკუმენტის სანახავად ეწვიეთ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ.გვერდს ან დააჭირეთ მოცემულ ლინკს:   2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ბიუჯეტის გამჭვირვალობის და ჩართულობის სისტემა (eBTPS) სისტემის მიზანია მოქალაქეებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა საკუთარი აზრი გამოხატონ ბიუჯეტის დაგეგმვის მიმართულებით, მიიღონ ინფორმაცია საბიუჯეტო პროცესზე და აქტიურად ჩაერთონ იმ პრიორიტეტების დადგენაში, რომლის დაფინანსებაც უნდა განხორციელდეს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. სისტემა შედგება ხუთი მოდულისგან: დაგეგმე ბიუჯეტი, მოქალაქის გზამკვლევი, ბიუჯეტის გრაფიკული მონაცემები, საბიუჯეტო კალენდარი, საჯარო ფინანსების მართვა.

სისტემის სანახავად გადადით ლინკზე: https://ebtps.mof.ge/

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ მოამზადა ბროშურა საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის შესახებ.

გადმოწერეთ ბროშურა საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის შესახებ.

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

სახელმწიფოს პრიორიტეტია საკუთარი მოსახლეობის დაცვა, მათი სოციალური ინტეგრირების ხელშეწყობა, თითოეული მოქალაქის ეკონომიკური სტაბილურობის და მსოფლიო ბაზრებზე კონკურენტუნარიანობის მიღწევა, ასევე მოქალაქეებისთვის იმის ახსნა თუ საიდან მოდის და სად მიდის თანხები სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნულის განხორციელება შესაძლებელია მხოლოდ აქტიური მოქალაქეების მეშვეობით. სწორედ ამიტომ, ყოველწლიურად მზადდება მოქალაქის გზამკვლევი, რომლის დახმარებითაც შესაძლებელია საზოგადოების წევრები გახდნენ მეტად აქტიურნი.

გზამკვლევის მიზანია ფართო საზოგადოებისთვის იმ ძირითადი საკვანძო საკითხების მიწოდება, რომელსაც ითვალისწინებს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონი. გზამკვლევის მეშვეობით ყველა დაინტერესებული პირი გაიგებს თუ რას ნიშნავს ტერმინი ბიუჯეტი, რა კომპონენტებისგან შედგება საბიუჯეტო სისტემა, გაეცნობა საბიუჯეტო პროცესის საფეხურებს, საბიუჯეტო პროცესის წარმართვის სამართლებრივ საფუძვლებს, ბოლო წლებში საჯარო ფინანსების მართვაში განხორციელებულ რეფორმებს და მიღწეულ შედეგებს, წარმოდგენა შეექმნება 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტულ მიმართულებებზე, ასევე ბიუჯეტით დაგეგმილ ღონისძიებებზე სახელმწიფოს მიერ წლის განმავლობაში მისაღები შემოსულობების მოცულობის და დასახული მიზნების მისაღწევად გასაწევი ხარჯების თაობაზე.

2020 წლის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მოკლე სახელმძღვანელო, ბიუჯეტი და ბიუჯეტთან/საბიუჯეტო პროცესთან დაკავშირებული სხვა დამატებითი ინფორმაცია საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალური ვებ-გვერდის მეშვეობით.

გზამკვლევის სრული დოკუმენტის სანახავად ეწვიეთ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ.გვერდს ან დააჭირეთ მოცემულ ლინკს:   გზამკვლევის სრული ვერსიის გადმოწერა.

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის პროგრესის სახლი

დოკუმენტების ძებნა