მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა – 2019 წელი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01 ) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 145 000 ლარი. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის

გაგრძელება