ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური დახმარების პროგრამები

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური დახმარების პროგრამები 1.    მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 2.    დღის ცენტრის თანადაფინანსება 3.    დედ-ამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა დახმარება 4.  

გაგრძელება