ვახუშტი ბატონიშვილი გურიის შესახებ

გურია არა წილი ეგროსისა არს, არამედ ქართლოსისა, გარნა ოდეს გამეფდა ლეონ აფხაზთა, მაშინ ამათ არღარა ინებეს ორჩილება ოძრახოს ერისთავისა, რომელნი იყუნენ ძენი სტეფანოს ბაგრატიონისანი, ადარნასე

გაგრძელება