სამოქალაქო საზოგადოება“ – ჩანართი #10 – გურიის რეგიონის ზოგიერთი სტატისტიკური მაჩვენებლები, 2017 წელი

UE_CH_10