>
ინფორმაცია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულების შესახებ - 2020 წლის 25 მაისის მდგომარეობით
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პრიორიტეტები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
Slider

სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (35 02 03) - 2018 წლის ბიუჯეტი

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი - სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

 

პროექტის აღწერა და მიზანი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ,   სოციალურად   დაუცველ,   მიუსაფარ   და   მიტოვების   რისკის   ქვეშ   მყოფ   ბავშვთა   ფიზიკური   და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია;

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება.

 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი   

სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით მიზნობრივი ჯგუფების უზრუნველყოფა

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 

1.

საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით უზრუნველყოფილია 9 800 ბენეფიციარი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით უზრუნველყოფილია 13 285 ბენეფიციარი;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;

შესაძლო რისკები - სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა

 

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფოს ბიუჯეტის სრული ვერსიის გადმოწერა

ადგილობრივი ბიუჯეტის პროგრამები

ცენტრალური ბიუჯეტის პროგრამები

ჩვენი აქტივობები

დოკუმენტების ძებნა