>
ინფორმაცია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულების შესახებ - 2020 წლის 25 მაისის მდგომარეობით
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პრიორიტეტები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
Slider

უსაფრთხო სისხლის ქვეპროგრამა (35 03 02 04) - 2018 წლის ბიუჯეტი

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი - სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

 

პროექტის აღწერა და მიზანი              

დონორული სისხლის კვლევა B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და ათაშანგზე;

ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფა;

სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული კამპანიის  განხორციელება;

ტრანსფუზიით გადამდები ინფექციების პრევენცია.

 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი   

სისხლისა და სისხლის კომპონენტების ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესება;

უანგარო დონაციათა მაჩვენებლის გაზრდა;

განახლებული  დონორთა  ერთიანი  ელექტრონული  საინფორმაციო  ბაზის  სისხლის  ბანკებში  და  სამედიცინო დაწესებულებებში დანერგვა.

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 

1.

საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა ხდება B და C

ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (TPHA ან RPR მეთოდით);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;

შესაძლო რისკები - ქვეყანაში არ წარმოებს სისხლის ბანკების მიერ გამოყენებული ტესტ-სისტემების შესაბამისობის ვალიდაცია

2.

საბაზისო მაჩვენებელი - -ხარისხის კონტროლის მიზნით სისხლის ბანკებიდან შერჩევითად ამოღებული 3000 ნიმუში რეტროსპექტულ ტესტირებას გადის ცენტრის ლაბორატორიაში; -საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე რეფერენს- ლაბორატორიის მიერ ხარისხის გარე კონტროლის (პროფესიული ტესტირების) ტარდება კვარტალში ერთხელ; - დაინერგა განახლებული სისხლის დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზა;

მიზნობრივი  მაჩვენებელი  -  სისხლის  ბანკებში  ჩატარებული  დონორთა  ლაბორატორიული  კვლევების  5%-ის რეტესტირება ლუგარის რეფერალური ლაბორატორიის მიერ; პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკში პროფესიული ტესტირების განხორციელება საერთაშორისო სტანდარტებით აკრედიტებულ რეფერენს ლაბორატორიის მიერ;    დონორთა    ერთიანი    ეროვნული    ელექტრონული    ბაზაში    ყველა    სისხლის    ბანკის სავალდებულო მონაწილეობა;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1-3%;

შესაძლო რისკები - ქვეყანაში არ წარმოებს სისხლის ბანკების მიერ გამოყენებული ტესტ-სისტემების შესაბამისობის ვალიდაცია

3.

საბაზისო მაჩვენებელი - მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი წილი - 35%;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - უანგარო დონაციების ხვედრითი წილის ზრდა 15%;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;

შესაძლო   რისკები   -   დონაციის   მნიშვნელობის   შესახებ   მოსახლეობის   ცოდნის   დაბალი   დონე;   საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიასთან დაკავშირებული კომერციული ინტერესები (დონორის და სერვისის მიწოდებლის მხრიდან); აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის საჭირო რესურსების (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ- ტექნიკური) სიმწირე

 

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფოს ბიუჯეტის სრული ვერსიის გადმოწერა

ადგილობრივი ბიუჯეტის პროგრამები

ცენტრალური ბიუჯეტის პროგრამები

ჩვენი აქტივობები

დოკუმენტების ძებნა