პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (35 03 02 05) - 2018 წლის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი - სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

 

პროექტის აღწერა და მიზანი              

დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა პროფესიული და პროფესიით განპირობებული დაავადებების პრევენციის გზით;

უსაფრთხო სამუშაო გარემოს ხელშეწყობა;

 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი   

პროფესიული დაავადებების რეგისტრაცია დარგების მიხედვით, მათი გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიცირება და სათანადო რეკომენდაციების მომზადება არსებული სიტუაციის გასაუმჯობესებლად

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 

1.

საბაზისო  მაჩვენებელი  -  შერჩეულ  საწარმოებში  განხორციელდა  პროფესიული  დაავადებების  გამომწვევი  რისკ-ფაქტორების გამოვლენა დარგების მიხედვით; შერჩეულ საწარმოებში მიზნობრივი ჯგუფების 90%-ს ჩატარებულია რეფერენს-კვლევები; თითოეული საწარმოს პროფილისა და რისკების გათვალისწინებით შემუშავებულია რეკომენდაციები და საინფორმაციო-სატრენინგო მასალა; შექმნილია პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუქა და განახლებულია მონაცემთა ბაზა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამუშაო ადგილებზე არსებული პროფესიული რისკების ინვენტარიზაცია და შეფასება უზრუნველყოფილია შეფასებული საწარმოების 95%-ში; პროფესიული რისკ-ფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა  კომპლექსისა  და  მავნე  ფაქტორების  ექსპოზიციის  დონის  შემცირების  რეკომენდაციები შემუშავებულია დამონიტორინგებული საწარმოების 95%-ში; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემები და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით განსაზღვრულია შემოწმებული საწარმოების 95%-ში; შეფასებული საწარმოების 95%-ის ადმინისტრაციასა და დასაქმებულებს ჩაუტარდათ სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;

შესაძლო რისკები -  დკსჯეც-ს  და  სერვისის  მიმწოდებელ  დაწესებულებას  მონიტორინგის  ჩატარება  მხოლოდ  იმ საწარმოში, რომელთა ადმინისტრაცია გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე;

დაწესებულებებს და დასაქმებულებს არ გააჩნიათ ინტერესი პროგრამაში მონაწილეობაზე (სამსახურის დაკარგვის შიშით); დაწესებულებების მცირე რაოდენობიდან გამომდინარე, პროგრამის ეფექტმა გავლენა ვერ მოახდინოს პროფესიული დაავადებების პრევენციაზე

 

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფოს ბიუჯეტის სრული ვერსიის გადმოწერა

ადგილობრივი ბიუჯეტის პროგრამები

ცენტრალური ბიუჯეტის პროგრამები

ჩვენი აქტივობები

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი

დოკუმენტების ძებნა