>
ინფორმაცია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულების შესახებ - 2020 წლის 25 მაისის მდგომარეობით
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პრიორიტეტები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
Slider

ინფექციური დაავადებების მართვა (35 03 02 06) - 2018 წლის ბიუჯეტი

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი - სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

 

პროექტის აღწერა და მიზანი              

მოსახლეობის გადამდებ დაავადებათა სტაციონარული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

ინფექციური   და   პარაზიტული   დაავადებების   მქონე   ავადმყოფთა   სტაციონარული   სამედიცინო   დახმარებით უზრუნველყოფა.

 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი   

ინფექციური   დაავადების   დიაგნოზით   ჰოსპიტალიზირებულ   ავადმყოფთა   შორის   ლეტალობის   მაჩვენებლის შემცირება;

ინფექციური სნეულებებით დაავადებული პირებისთვის ადეკვატური სტაციონარული მომსახურების მიწოდება.

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 

1.

საბაზისო მაჩვენებელი - ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებელი- 1,2%;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - არ აღინიშნება საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-4%;

შესაძლო რისკები - დაგვიანებული მიმართვიანობა

2.

საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების 100% მომსახურება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0-1%;

შესაძლო რისკები - არასრულყოფილი სტატისტიკური მონაცემები

 

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფოს ბიუჯეტის სრული ვერსიის გადმოწერა

ადგილობრივი ბიუჯეტის პროგრამები

ცენტრალური ბიუჯეტის პროგრამები

ჩვენი აქტივობები

დოკუმენტების ძებნა