>
ინფორმაცია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულების შესახებ - 2020 წლის 25 მაისის მდგომარეობით
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პრიორიტეტები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
Slider

C ჰეპატიტის მართვის ქვეპროგრამა (35 03 02 12)

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი - სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

 

პროექტის აღწერა და მიზანი

სკრინინგული კვლევა, C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა, მათ შორის, მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევებისა და მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების   ჩატარების უზრუნველყოფა;

პირთა C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით (სოფოსბუვირი, ჰარვონი, პეგილირებული ინტერფერონი, რიბავირინი) უზრუნველყოფა;

მედიკამენტების ლოჯისტიკა.

 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი   

C ჰეპატიტის სკრინინგული კვლევების მოცვის არეალის გაფართოება;

პროგრამაში ჩართული განკურნებული პაციენტების რაოდენობის ზრდა; C ჰეპატიტის პრევალენტობის და ინციდენტობის შემცირება.

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 

1.

საბაზისო მაჩვენებელი - სკრინინგული კვლევა-C ჰეპატიტზე 2016 წლის განმავლობაში დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა  ცენტრის  ლაბორატორიებისა  და  გამსვლელი  ბრიგადებით  -  70211  ბენეფიციარი,  მათგან  საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 12890 (18,3%); C ჰეპატიტზე 2016 წლის განმავლობაში დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა დაკონტრაქტებული დაწესებულებების მიერ - 18900 ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 1405 (7.8%); მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის გაზრდა 50%;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;

შესაძლო რისკები - ცნობიერების დაბალი დონე

2.

საბაზისო მაჩვენებელი - სადიაგნოსტიკო კვლევები ჩაუტარდა 21 000-ზე მეტ პირს;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წლის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია ან ზრდადია;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;

შესაძლო რისკები - ცნობიერების დაბალი დონე; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა

3.

საბაზისო მაჩვენებელი - დიაგნოსტირებულ პაციენტთა 90% ჩართულია მკურნალობის კომპონენტში; მკურნალობის კომპონენტში მყოფი პაციენტების დასრულებული კურსი - 90%;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წლის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია ან ზრდადია;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;

შესაძლო რისკები - ცნობიერების დაბალი დონე; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა

4.

საბაზისო    მაჩვენებელი    -    უზრუნველყოფილია    მედიკამენტზე    ხელმისაწვდომობა    პროგრამაში    მონაწილე დაწესებულებების მიხედვით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;

შესაძლო რისკები - ტექნიკური მიზეზი

 

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფოს ბიუჯეტის სრული ვერსიის გადმოწერა

ადგილობრივი ბიუჯეტის პროგრამები

ცენტრალური ბიუჯეტის პროგრამები

ჩვენი აქტივობები

დოკუმენტების ძებნა