მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა - ქ.ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტი

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამის მიზანია:

1. ქ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მცხოვრები ოჯახები, რომლებიც ირიცხება სოციალურად დაუცველ მონაცემთა ბაზაში  ქულით  (0 - დან 100001-მდე)  დახმარება  და  მინიმალური  პირობების გაუმჯობესება.

2.  ქალაქ  ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული  უსახლკაროდ დარჩენილი, მოქალაქეები, რომელიც ირიცხება სოციალურად დაუცველ მონაცემთა ერთიან ბაზაში მოქმედი   სარეიტინგო   ქულით   57 001-დან   100   001-მდე,   მძიმე   საცხოვრებელ   პირობებში   მყოფი მინიმალური საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით, განხორციელდება ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით, საკითხს იხილავს სამუშაო ჯგუფი გადაწყვეტილება აისახება ოქმში, რომელიც საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად, წარეგდინება ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერს.

3. პროგრამით სარგებლობის მსურველმა მოქალაქემ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) წერილობითი განცხადება;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასლი);

გ) ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ოჯახის სარეიტინგო ქულის შესახებ;

დ) საბანკო ანგარიშის მონაცემები.

 

სრული ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ლინკზე: http://guria.ge/media/k2/attachments/dadgenileba-N-2-danarti.pdf

ადგილობრივი ბიუჯეტის პროგრამები

ცენტრალური ბიუჯეტის პროგრამები

ჩვენი აქტივობები

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი

დოკუმენტების ძებნა