თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარების  პროგრამა - ქალაქ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტი

1. ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული თირკმლის უკმარისობით  დაავადებულ  პირებს,  რომლებიც  ჩართულნი  არიან  დიალიზის  სახელმწიფო პროგრამაში

და ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში საჭიროებენ დიალიზის კურსის ჩატარებას, უფლება აქვთ ისარგებლონ ერთჯერადი ფულადი დახმარებით 200 (ორასი) ლარის ოდენობით, ხოლო პერიტონალურ შემთხვევაში, ტრანსპორტირების ხარჯის ანაზღაურების სახით, – ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარის ოდენობის ფულადი დახმარებით.

2. პროგრამით სარგებლობის მსურველმა მოქალაქემ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) წერილობითი განცხადება;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასლი);

გ) სტაციონარის მიერ გაცემული ცნობა  დიალიზის პროგრამით მოსარგებლის შესახებ (ფორმა N IV – 100/ა);

დ) თანხის მიმღების საბანკო ანგარიშის მონაცემები.

 

სრული ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ლინკზე: http://guria.ge/media/k2/attachments/dadgenileba-N-2-danarti.pdf

ადგილობრივი ბიუჯეტის პროგრამები

ცენტრალური ბიუჯეტის პროგრამები

ჩვენი აქტივობები

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი

დოკუმენტების ძებნა