უსინათლო პირთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა - ქ.ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2017 ბიუჯეტი

1. ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უსინათლო, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირს უფლება აქვს ისარგებლოს ერთჯერადი ფულადი დახმარებით.

2. პროგრამით სარგებლობის მსურველმა ქალაქ ოზურგეთის

მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) წერილობითი განცხადება;

ბ) მხედველობით განსაკუთრებული  საჭიროების მქონე პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასლი);

გ) უსინათლო, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის ქონის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

დ) საბანკო ანგარიშის მონაცემები.

3.  უსინათლო,  მკვეთრად  გამოხატული  შეზღუდული  შესაძლებლობების  სტატუსის  მქონე პირის ერთჯერადი ფულადი დახმარება განისაზღვრება 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

 

სრული ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ლინკზე: http://guria.ge/media/k2/attachments/dadgenileba-N-2-danarti.pdf

ადგილობრივი ბიუჯეტის პროგრამები

ცენტრალური ბიუჯეტის პროგრამები

ჩვენი აქტივობები

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი

დოკუმენტების ძებნა